Drama: Kutawuba Njalo Siswati Grade 12: Mind the Gap Guide pdf download

On this page, you will find Drama: Kutawuba Njalo Siswati Grade 12: Mind the Gap Guide, which includes downloadable pdf, Book Summary, Characters, Plot, Themes, Study Guide, Questions and Answers.

SUMMARY: SIFINYETO SEMDLALO WONKHE

Lapha kulomdlalo sitfola Hleta utfukutsele ngobe umkakhe LaMkhwanazi ubulewe ngesihluku, ugwazwe emanceba lamanyenti ngentfo lekhaliphile waphindze wagagadlelwa. Sidvumbu sakhe sitfolakala emnyango welikamelo laGedlembane Mdluli. Uyaboshwa Gedlembane. Ngemuva kwalesehlakalo utfolakala afile ejele. Kusoleka kutsi ubulewe ngushevu. Ncobile uva buhlungu ngekushona kwaGedlembane ngobe singani sakhe futsi nguye logcine kuyewumhlola ejele ngembikwekutsi ashone. Gedlembane unika Ncobile sitfombe sakhe kutsi amkhumbule ngaso. Lesitfombe sisusa lomkhulu umsindvo ekhaboNcobile kumake wakhe LaHleta namalume wakhe Hleta, batsi usigcineleni Ncobile.

LaHleta ufuna kusishisa lesitfombe kodvwa Ncobile utsi nangabe asishisa akashise naleso seyise lesilenga elubondzeni njengobe naye kudzala ashona. Imphilo ayisabi mnandzi kuNcobile njengobe sahlalela kukhala imini nebusuku ngenca yebuhlungu bekushiywa ngumuntfu lamtsandzako. Ncobile ubonakala aphetse timbali aya nato ethuneni laGedlembane. LaHleta naHleta bayamlandzela bayambona lapho atibeka khona, bayatitsatsa bayotilahla etaleni kaMagagula. Ncobile utfuswa kubona leto timbali etaleni lakubo.

Hleta ubona Ncobile uhamba naMphotfo Mnisi longulomunye webafana lafundza nabo. Loku kususa lomunye umsindvo ngobe boLaHleta naHleta basola kutsi bayatsandzana. Loko kuyabenyanyisa ngobe Mphotfo uphuyile kantsi bona bafuna atsandzane nelijaha lelime kahle lelinguCelani Mavimbela. Ncobile ubatjela kutsi abatsandzani mane bafundza bonkhe. LaMagagula babekati waNcobile uyangenelela kulendzaba bafuna kushaya Ncobile lolinga kubaleka kepha uyagileka, uyawa futsi uyalimala. Kulimala kwakhe kumfaka esibhedlela. Buhlungu benhlitiyo bumenta atsatse sincumo sekutsandzana naMphotfo.

Ncobile utitfola akhuleliswe nguMphotfo kantsi LaHleta akasemukeli lesimo ngobe uyamenyanya Mphotfo. Ncobile uyahamba uyohlala naMphotfo. LaMagagula, LaHleta naHleta kuyabenyanyisa loko ngoba bacabanga kutsi Mphotfo umtsetse ngenkhani futsi uyabedzelela. Hleta ushayela Mphotfo lucingo ucamba emanga utsi sisu sibikwe kaMavimbela futsi sivunyiwe. Mphotfo uyatfukutsela ucosha Ncobile atetfwele, ubalekela kaLaMagagula. LaMagagula ubita LaHleta kutsi atewubona Ncobile njengoba sekusondzele emalanga akhe kodvwa uyala. Ncobile utfola umntfwana, ubuyela esikoleni uyafundza uyaphumelela uba lijaji. Mphotfo naye uyafundza uyaphumelela uba ngudokotela wenhlitiyo.

LaHleta ungeniswa esibhedlela ngenca yesifo senhlitiyo ulashwa nguMphotfo. LaHleta sewuyamemukela Mphotfo umbita ngemkhwenyana wakhe, ucela lucolo naMphotfo ngalokunjalo uyacolisa. Mphotfo naNcobile bayabuyiselana bahlela umshado wabo. Ngelusuku lwemshado Hleta uyaboshwa ngemacala ekubulala LaMkhwanazi, Magagula naGedlembane.

Watch: Kutawuba Njalo Official Video

Download the Drama: Kutawuba Njalo Siswati Grade 12: Mind the Gap GuideLooking for something specific?