Indlala-Inamanyala-Novel-Summary-and-Guide

Indlala Inamanyala Drama Novel Summary and Guide:

Contents

Amagqabantshintshi ngephepha lesiBini:

 • Ubume bephepha lesibini
 • Imiyalelo eya kubafundi malunga nephepha lesiBini
 • Ingcaciso ngemibuzo emide yoncwadi.
 • Ingcaciso ngemibuzo emifutshane yoncwadi.
 • Indlela yokuphendula eli phepha
 • Okulindelwe ngabavavanyi kumfundi xa ephendula imibuzo kweli phepha.
 • Uluhlu lwamagama asetyenziswa kwimibuzo.
 • Amagqabantshintshi ngombhali
 • Intsingiselo yesihloko seDrama
 • Isishwankathelo seDrama

Uhlalutyo lweDrama: Indlal’ Inamanyala

 • Yintoni iDrama
 • Iindidi zeDrama
 • Amaggabantshintshi ngombhali
 • Ingcaciso yesihloko noqweqwe lwale Drama
 • Isishwankathelo sebali.
 • Imiba ebalulekileyo nemayiqwalaselwe xa kufundwa 3.6 Isakhiwo nesakhiwana sebali
 • iDrama (amanqanaba esakhiwo seDrama)
 • Impixano
 • Abalinganiswa
 • Indima kaNobalisa
 • Umxholo
 • Umxholwana
 • Umongo
 • Imfundiso
 • Umyalezo
 • Ulwimi nesimbo
 • Isimo sentlalo kunye nemvelaphi
 • Isiphelo
 • Isigqebelo
 • Ukulandelelana kweziganeko eziqhubeka kule Noveli

Microsoft Word – IsiXhosa Indlal’Inamanyala final draft 4Feb 2020.docx

Isishwankathelo seDrama ngokwezahluko: Indima 1-5

Microsoft Word – IsiXhosa Indlal’Inamanyala final draft 4Feb 2020.docx

Amanye amanqakwana okuncedisa umfundi ngale Drama

 • Imixholwana efumaneka kule Drama: o Ukunyoluka/ ukunyoba
 • Ukunyaniseka
  Ingalo yomthetho inde
 • Ukunganyaniseki

Uvavanyo

Imizekelo yemibuzo esisincoko soncwadi neempendulo Imizekelo yemibuzo emifutshane neempendulo.

Izihlomelelo

 • Isihlomelelo A: Irubriki yokuhlola isincoko soncwadi- iNoveli/uNcwadi lwemveli/iDrama

Imibuzo ejoliswe kubafundi ngesi sikhokelo

Download Indlala Inamanyala Novel guide

Questions and Answers

My Courses has a large Questions and Answers repository for the most popular High School and Tertiary Schools subjects. This comes in handy when doing your revision or preparing for exams, tests, research tasks, and assignments.

Ask Us a Question and we will send you the Answer Guide

[super_form id=”33574″]

Looking for something specific?


IsiXhosa HL FAL Grade 10 Study Resources Collection IsiXhosa HL FAL SAL Grade 12 Study Resources Directory IsiXhosa Home Language Grade 11 Study Resources Directory

Related Posts