IsiZulu Grade 10 Textbook pdf: ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA Textbook/Study Guide:

Ngokomqulu we-CAPS ukufunda ulimi kumele kwelekelele abafundi bakwazi ukulusebenzisa ukuze bakwazi ukucabanga, bahlolisise; baveze imibono ephusile ngezinto eziphathelene nokuziphatha nalokho okungamagugu, basebenzise amathekisthi anhlobonhlobio ngokuhlolisisa, bakwazi ukubona nokuphosa inselelo, bakwazi ukubona okungamagugu, ubudlelwano bamandla obutholakala phakathi kwamathekisthi, nokufunda amathekisthi ngenhloso ethile njengokuzijabulisa, ukucwaninga noma ukuhlaziya.

List of IsiZulu Grade 10 Textbooks and Guides pdf for download

More Study Resources for grade 10

My Courses is here for you! We have compileda list of grade 10 study guides, past papers, memos, as well as assignments and practical projects questions and answers for your revision.

Good Luck
Grade 10 study resources

Subject Guide for different careers

Discover plenty of careers with their relevant subjects combination and APS score guidelines HERE.

Browse Grade 10 Learning Resources by Subject

Limpopo, Mpumalanga, North West, Western Cape, Kwazulu Natal, Free State, Eastern Cape, Northern Cape, Gauteng.

Leave a comment