Novel: Tibopho Telutsandvo Siswati Grade 12: Mind the Gap Guide pdf download

On this page, you will find Novel: Tibopho Telutsandvo Siswati Grade 12: Mind the Gap Guide, which includes downloadable pdf, Book Summary, Characters, Plot, Themes, Study Guide

Download the Novel: Tibopho Telutsandvo Siswati Grade 12: Mind the Gap Guide

Summary: Sifinyeto senoveli yonkhe

Tibopho Telutsandvo yinoveli lemayelana nelutsandvo lwaMlungisi Khabako longuthishela kanye naLomusa Nkhambule. Lenoveli yenteka elokishini Kabokweni, eNgodini. Mlungisi uhlushwa ngemaphupho eyise longasekho emhlabeni utsi akateke umfati.

Mlungisi uhlangana nentfombi lenhle lenguLomusa asendleleni leya emsebentini, utitjela kutsi ngiyo intfombi lekumele ayiteke kube akayati nendzabuko yayo. Lentfombi ingumfelokati yembetse inzilo. LaNdlovu make waMlungisi akatsandzi kutsi Lomusa abe ngumakoti wakhe ngobe kunaSitsembile, intfombi yaMlungisi, letsandvwa nguye, lebuye itetfwele umntfwana waMlungisi.

Lomusa unebangani labanyenti labatigebengu labadla tidzakamiva babuye batitsengise. Bayeba, bayabulala, bakhwabanisa etitolo nasemahhovisini ahulumende, batsengisa titfo temtimba yebantfu. Lolutsandvo Mlungisi lanalo ngaLomusa lumvala emehlo netindlebe. Wenta sincumo sekutsi amlobole ashade naye angakamati nesikhatsi lesidze. Batali nebangani bamecwayisa kutsi Lomusa akasingumuntfu lokahle langamteka abe ngumfati. Akatinaki letizatfu labamnika tona tekutsi Lomusa ngumfelokati, imvelaphi yakhe ayatiwa futsi utsengisa abuye adle tidzakamiva. Mlungisi ubona ngatsi bamdlela umona, abamfiseli lokuhle.

Bangani betama ngawo onkhe emandla kutsi bamente atitfolele bufakazi lobuphatsekako kutsi Lomusa unesimilo lesibi. Mlungisi utitsela ngalabandzako nobe satibonela ngewakhe emehlo kutsi Lomusa udla tidzakamiva. Umtfola esicedzakoma anguye yedvwa umfati. Uphindze umtfola ngalesikhatsi amhlola efasitelweni ajovana naNkhangala, babala imali lenyenti langayati kutsi bayitsatsaphi. Konkhe loku kubufakazi lobungenta Mlungisi angamloboli Lomusa.

Mlungisi akakunaki konkhe loko, ngisho nemaphupho eyise akanandzaba nawo nanobe acacisa kamhlophe kutsi lentfombatana legcoke lokumnyama lecoshwa kulamaphupho nguye Lomusa. Ugcamisa kutsi uyamtsandza Lomusa.

Ngekungalaleli kwaMlungisi, kwenta malume wakhe atikhiphe etindzabeni tekumsita nalobola. LaNdlovu unina waMlungisi ugcina uhambisana netifiso taMlungisi. Utjela Mlungisi kutsi akushiswe imphepho, kuhlatjwe nembuti kuncengwe nobe kucelwe labaphasi kute Lomusa longumfelokati emukeleke ekhaya kaKhabako.

Mlungisi ucela bangani bakhe kutsi bamlobolele. Emalobolo enteka emcashweni lapho kuhlala khona Lomusa. Kulamalobolo, abekho batali baLomusa nebatali baMlungisi. Bangani baLomusa labemukela emalobolo leta nebangani baMlungisi, baphindze basole kutsi lemali lengemarandi latinkhulungwane letisihlanu yincane, kumele yengetwe ngetinkhulungwane letisitfupha temarandi.

Nakusondzele umshado, Lomusa uyagula, ulaliswa esibhedlela. Mlungisi uyahamba uyewumhlola nobe angati kutsi uphetfwe sifo sini. Nangena esibhedlela uhlangana nemoto lenaSicobolo naMacaleni lebekufanele angene Lomusa, babuya kuyewuhlola Lomusa. Loku kumkhatsata kakhulu Mlungisi kutsi Macaleni uyinkinga ebudlelwaneni bakhe naLomusa. Ute ufisa kutsi angamtsengela bantfu bambulale. Madvodza naye ubona ngatsi kungaba kuhle kutsi Macaleni angabi khona emshadweni.

Entiwa onkhe emalungiselelo, lwefika lusuku lwemshado. Tihlobo taMlungisi tonkhe tikhona lokufaka ekhatsi Sitsembile nemntfwana waMlungisi. Batali baLomusa lokwatiwa kutsi bashona, befikile emshadweni. Lomusa nebangani bakhe abafiki ngobe baboshwe entsatsakusa ngenca yebugebengu.

Video: Tibopho Telutsandvo Drama

Tibopho Telutsandvo Drama


Looking for something specific?