Search

Sepedi Polelo ya gae Grade 11 Free Study Guide Download

Sepedi Polelo ya gae Grade 11 Free Study Guide Download on pdf format: Morutwana, pukutlhahla ye e ngwadilwe ka nepo ya go go tšea kgato ka kgato leetong la go ithuta polelo ya gae ka mphatong wa 11. Maikemišetšo ke go go swara ka seatla, re go budulle mahlo go go nolofaletša lenaneothuto le kelo. Mehla le mabaka di a fetoga. Go bjalo le go thuto ka nageng ya gešo. Diphetogo tše di theilwe godimo ga molaotheo wa naga ya rena ya Afrika-Borwa. Maikemišetšo a setatamente sa pholisi sa lenaneothuto le kelo se go fa tlhagišo ya seo se bonwago e le tsebo, mabokgoni le meetlo ye e swanetšego go rutwa mo dikolong tša Afrika- Borwa. Lenaneothuto le le ikemišeditše go netefatša gore barutwana ba diragatša le go ikgobokeletša tsebo le mabokgoni ka tsela yeo e kwešišegago mo maphelong a bona, ka go realo, lenaneothuto le hlatloša tsebo ya motheo ya tikologo ya selegae, mola le hlokometše kamego ya ditaelo tša boditšhaba.

Sepedi Grade 11 Download Link

Prev Post
Give five innovative solutions to counter unemployment (Life Orientation Answer)
Next Post
APS Scores Requirements for all Psychology Degree in South African Universities

Add Comment

Your email is safe with us.