Category:

IsiZulu Language Grade 12 Papers and Memos with Notes | PDF Download

24   Articles
24


IsiZulu Language Grade 12 Paper 1, Paper 2, and Paper 3 Question Papers, Notes, and Study Guides: 2023, 2022, 2021, 2020: Hello, IsiZulu Language Grade 12 Learner. On this section you will find IsiZulu Language Grade 12 Revision Notes and Past Exam Papers, Practical Assessment Tasks (PATs), Examination Scope for Learners, Marking Guidelines for Teachers, Exemplars and Preparatory Exam papers, Preliminary (Prelim) papers for different years, Youtube lessons for the specific lessons, Notes and more.

Revision Notes Materials: We have gathered plenty of study notes for CAPS and IEB curriculums for: Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4.

Previous Exam Question Papers: Past Exam Papers include February/March, June, September, and November the following years: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016. Memorandum Question Papers (English and Afrikaans) Memos (English and Afrikaans). You will also find exemplars preparatory exam papers for: Gauteng, Limpopo, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Kwazulu Natal, Mpumalanga, Free State, and North West Province.

Study Guides and Textbooks: We have a collection of textbooks and study guides for learners who wish to pass their exams. Some a free and some you have to purchase.

Teaching Resources: There are plenty of resources for Teachers such as CAPS Document, Annual Teaching Plans, and Teacher Guides

IsiZulu Language Grade 12 Papers and Memos with Notes | PDF Download

We have collected IsiZulu Language Grade 12 previous exam papers and memos for all terms in PDF format for free download. These papers are useful for exam revision and practice.

Previous Exam Question Papers: Past Exam Papers include February/March, June, September, and November the following years: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016. Memorandum Question Papers (English and Afrikaans) Memos (English and Afrikaans). You will also find exemplars preparatory exam papers for: Gauteng, Limpopo, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Kwazulu Natal, Mpumalanga, Free State, and North West Province.

  • Term 1 Feb/April (Click Here to Download)
  • Term 2 May/June (Click Here to Download)
  • Term 3 September (Click Here to Download)
  • Term 4 November (Click Here to Download)

i-athikili yephephandaba IsiZulu Grade 10 – 12 (Guide and Examples)

i-athikili yephephandaba IsiZulu Grade 10 – 12 (Guide and Examples) Indatshana yephephandaba /yephephabhuku. I-athikhili yephaphabhuku iyindlela yokuletha ulwazi, inguquko, imininingwane ethile mayelana nalokho ofisa ukukwedlulisa noma ofuna ukukukhangisa. Uma ubhala…

Isibonelo Sokubhala Umlando Kamufi (isiZulu Obituary Example & Structure) Grade 10 -12

Isibonelo Sokubhala Umlando Kamufi (isiZulu Obituary Example & Structure) Grade 10 -12: Umlando kamufi/ngomufi ubhalwa abomndeni noma yiloyo oqokelwe ukuba awubhale. Kumele ubhalwe umuntu omaziyo umufi ukuze kungaphambani okubhaliwe nempilo…

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12: Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Incwadi yobungani iba nekheli lalowo oyibhalayo, nosuku olubhalwe ngokugcwele. Akusetshenziswe igama lenyanga lesiZulu noma lesiNgisi elibhalwe ngokwesiZulu. Kusetshenziswa…