16 Sesotho Speech Topics for Grade 11 and Grade 12

On this page we have compiled the 16 Sesotho Speech Topics for Grade 11 and Grade 12 students who are doing Sesotho Subjects.

16 Sesotho Topics Ideas for Grade 11 and Grade 12

 1. Ho ithutha martial arts karate ho loketse kelello le bophelo bo botle.
 2. Ukufunda i khalathi ku lungele inqondo ne mpilo entle.
 3. Ditludisana tsa di papadi di ka re ruta ka bophelo
  Imidlalo e nga si fundisa ngempilo.
 4. Ditswantswo tsa nnete di hlekefetsa batho
 5. Tshebeletso ya sechaba ea batleha hi bacha/batjha!
 6. Makgabane ana a etsa mohale.
 7. Ho bohlokoa ho hodisa dintho serapaneng.
 8. Di video tse tletseng ntwa di khotsi.
 9. Mantswe a pineng a ka ama maphelo a rona.
 10. Ho bala le ho etela mose wa mawatle ho hotle!
 11. Ho ngola bukaneng ya hao ya sipiri ke kalafi .
 12. O tswanela ho qeta nako le Nkgono Le Ntate moholo wa hao!
 13. Laptop e betere ho feta tablet.
 14. Tsa tumelo le tsa mahlale di ka tsamaisana.
 15. Diaparo tsa sekolo di molemo
 16. Dikolo tse hodimo tsa banana kopo tsa bashemane feela ha dia loka.
Sesotho HL FAL Grade 11 Study Resources Directory Sesotho HL FAL SAL Grade 12 Study Resources Directory

Related Posts