Isixhosa FAL Grade 12 November 2022 Exam Question Papers and Memos Paper 1 + Paper 2 + Paper 3

Find all term 4 Isixhosa FAL Grade 12 November 2022 Exam Question Papers and Memos Paper 1 + Paper 2 + Paper 3. These past papers will be useful for your Isixhosa FAL revision studies. As a grade 12 learner, this is your last year of demonstrating that you are capable of achieving greatness in High School. More especially considering that in the following year, you will be doing your 1st year at a university or a college.

Do you know that South African universities and colleges will use your grade 12 final marks to decide if they should consider your application for studies?

Isixhosa FAL Grade 12 November 2022 Exam Question Papers and Memos Paper 1 + Paper 2 + Paper 3

Paper 1: Question paper and memo

Paper 2: Question paper and memo

Paper 3: Question paper and memo

Sample Questions from the IsiXhosa Exam Paper November 2022

Khetha isihloko sibe siNYE kwezi zilandelayo ubhale umhlathi omde ngaso. Ubude mabube ngamagama angama-80 ukuya kwi-100 umxholo kuphela.

ILETA YOBUHLOBO

Bhalela umama okanye utata wakho ileta ucele imvume yokuthatha ikhefu lonyaka (Gap year) kwizifundo zakho uxele nezizathu zoko.

[30]

ILETA ESESIKWENI

Bhala ileta eya kumanejala wevenkile obuthenge kuyo iselula fowuni ukhalazele ukungancedwa ngokufanelekileyo xa ubuyizisile inengxaki.

[30]

INGXELO ENGEKHO SESIKWENI

Bhala ingxelo oza kuyenza kwintlanganiso yabafundi ngephulo (ikhampeyini) elilwela ukuhlonitshwa kweenkolo ezahlukileyo kwizikolo zengingqi yakho.

[30]

UDLIWANONDLEBE

Bhala udliwanondlebe oza kuluqhuba nomfundi osanda konyulwa njengekhapteni yeqela lomdlalo webhola, malunga notshintsho aza kulwenza kwiqelo elo.

[30]

More Questions and Answers from Previous Question Papers

What is more useful for a grade 12 learner than actual exam questions and answers from previous question papers? We have collected 100s of grade 12 questions and answers for Grade 12 subjects from all South African Provinces: Limpopo, Gauteng, Free State, North West, Eastern Cape, Northern Cape, KZN, Western Cape, and Mpumalanga. The questions and answers are for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4, for the following years: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018. Take a look at the links below, or search for more.

Looking for something specific?


IsiXhosa HL FAL SAL Grade 12 Study Resources Directory

Related Posts