Isixhosa NCV Level 4 Past Exam Papers & Learning Material

Isixhosa NCV Level 4 Past Exam Papers with memorandums & Learning Material in pdf downloadable format for Term 1 (March) , Term 2 (June), Term 3 (September), and Term 4 (November). Bubunzululwazi bokwabelana nokufumana izimvo, ulwazi oluyinyaniso, iimvakalelo, nengqiqo ngempumelelo ngkusebenzisa amajelo eendaba ohlukeneyo. Esi sifundo siza kuphuhlisa ezi zakhono ngenjongo yokunxibelelana ngokufanelekileyo kwimeko yentlalo yabantu ngokunjalo nakwimeko-bume yomsebenzi. Kuza kujonganwa nezi ndlela zilandelayo zokufunda nolwimi: ukuMamela nokuThetha; ukuBhala nokwenza iNkcaza; ukuFunda nokuBukela, kunye nokusebenzisa ulwimi njengesixhobo sokunxibelelana nokufunda.. Isixhosa (Language) is a  Level 4 subject.

Le yinkqubo yokufundiswa ethatha isithuba sonyaka omnye nebandakanya iiyure ezingama-200 zokufunda nokufundisa. Isifundo kunokwenzeka/kusenokungenzeki ukuba sifundiswe ngamaxesha athile ukuba zonke iinkcukacha eziyimfuneko zohlolo ezichazwe ngezantsi apha ziyathotyelwa.
Kuyimfuneko ukuba abafundi abaneemfuno ezizodwa zokufundiswa (LSEN) babonelelwe ngendlela eya kuthintela imiqobo yokufunda.

Isixhosa Level 4 Past Exam Papers and Memos

2020 papers

2019 papersLooking for something specific?