IsiZulu Home Language HL CAPS Document – Lesson Plans for FET Phase Grade 10 – 12

This page contains IsiZulu Home Language HL CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12 (Grade 10, Grade 11, and Grade 12). The CAPS Document includes 2021, 2022, and 2023 latest Lesson Plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4.   This is the most important information for Teachers and Learners, that guides the progress of the IsiZulu Home Language subject curriculum for the FET Phase as per the South African Department of Education standards.

Contents of the IsiZulu Home Language HL CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12: Lesson Plans Details

IIsiZulu Home Language HL Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

IsiZulu Home Language HL Grade 11

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

IsiZulu Home Language HL Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

ULimi lwaseKhaya yilo abafundi abalufunda kuqala. Noma kunjalo izikole eziningi eNingizimu Afrika azilufundisi ULimi lwaseKhaya kubo bonke abafundi ababhalise kuleso naleso sikole, kunalokho abafundi kufundiswa ulimi olulodwa noma izilimi ezimbili ngezinga loLimi lwaseKhaya. Ngakho-ke uma kushiwo ULimi lwaseKhaya noLimi lokuQala lokwEngeza, kushiwo kuphela impumelelo yokufundisa ngalelo zinga, akusho ulimi abafundi abaluncela noma abalufunda (njengoba kwenzeka ezilimini ezengeziwe). Ukuze kungabi bikho ukudideka kulo mqulu, uma kukhulunywa ngoLimi lwaseKhaya kushiwo izinga okufundiswa ngalo, hhayi ulimi uqobo.

Izinga loLimi lwaseKhaya linikeza ithuba lokuqhakambisa ukusetshenziswa kolimi ngempumelelo, okuyikhona okukhombisa ikhono lokuxhumana nabanye abantu okudingekayo empilweni kanye namakhono okuhlakanipha kwezemfundo nokusetshenziswa kulo lonke uHlelo lweziFundo. Kuleli zinga kugcizelelwa ukufundisa amakhono okulalela, okukhuluma, okufunda nokubhala. Leli zinga liphinde linike abafundi ikhono lezombhalo yobuciko , lokuncoma, lokucabangela nokwakha umfanekisomqondo ozobasiza ukuthi bakwazi ukuqamba kabusha , ukwakha umfanekiso nokubahlomisa nokuqonda umphakathi abahlala kuwo. Ngakolunye uhlangothi, kusukela eBangeni lesi- 7 kuya phezulu ukugcizelela nokwabiwa kwamamaki okulalela nokukhuluma kwenziwe kwaba ngaphansi kwalawo makhono okufunda nokubhala.

The document contains the prescribed learning content as well as the weekly and annual teaching plans for IsiZulu Home Language for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12), which includes:

 • Informal Assessments
 • Daily Assessments
 • Moderation and Marking of Assessments
 • Tasks and Projects
 • Investigations
 • Practical Work, and
 • Demonstrations

The document gives a clear indication of what topics and learning outcomes are required for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4.

Download the IsiZulu Home Language HL CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12

Below you can download the IsiZulu Home Language CAPS Document for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12) in pdf format.Looking for something specific?