Poetry: Lalela Ngwane Siswati Grade 12: Mind the Gap Guide

On this page, you will find Poetry (tinkondlo): Lalela Ngwane Siswati Grade 12: Mind the Gap Guide, which includes downloadable pdf, Poems, Study Guide, and Notes (Tinkondlo Tesiswati).

Download the Poetry: Lalela Ngwane Siswati Grade 12: Mind the Gap Guide

Tiyini tinkondlo?

Tiyini tinkondlo? Tinkondlo tibuciko bekuhlelwa kwemagama, labhaliwe nobe lakhulunywako, kute imbongi yendlulise lokubi, lokuhle lekubona kwenteka emimangweni nobe lekucabangako lokutsintse imiva nemicabango yayo. Loku ikwendlulisela tetsamelilwati ngetindlela letehlukene, lokungenteka kube kudvumisa, kuhalalisa, kudvumala, kujabha, kwetfuka, kumangala, kwesaba, njll. Tinkondlo tivame kubhalwa ngelulwimi lolushubile nobe loludzinga kuchazwa. Lolulwimi ngilo lolwenta inkondlo ibe nemcondvo losebaleni nalobhacile (lojulile).

Bunkondlo

Bunkondlo timphawu letenta umbhalo ufaneleke kuba yinkondlo. Letimphawu tibonakala ngekubuka nje ngemehlo (sakhiwo sangaphandle), nekubuka ngalokujulile loko lokusetjentiswe yimbongi kwakha inkondlo yayo (sakhiwo sangekhatsi). Lokubonwa ngemehlo, sakhiwo sangaphandle, sifaka ekhatsi loku lokulandzelako: Tindzima, imigca nekuhleleka kwemisho nemagama etindzimeni, nasenkondlweni yonkhe, imvumelwano, luchumano, sidvonsamoya, sicedzellamcondvo, imphindza, imphindvwa, imisindvo, silinganisamcondvo, njll.

Lokujulile, sakhiwo sangekhatsi senkondlo, sifaka ekhatsi loku lokulandzelako: Imifanekisomcondvo, taga netisho. Imifanekisomcondvo yakheka engcondvweni yembongi neyetetsamelilwati kute tivisise inkondlo ngalokujulile. Tinongo tenkhulumo tifaka ekhatsi, sifaniso, sifanisongo, kumuntfutisa, kucatsanisa, inhlonipho, sihabiso, njll. Konkhe loku kungumzamo wekuveta umlayeto wasonkondlo ngetheksthi yakhe.

Looking for something specific?


siSwati HL FAL SAL Grade 12 Study Resources Directory

Related Posts