Sesotho First Additional Language CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12

This page contains Sesotho First Additional Language FAL CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12 (Grade 10, Grade 11, and Grade 12).  The CAPS Document includes 2021, 2022, and 2023 latest Lesson Plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4. This is the most important information for Teachers and Learners, that guides the progress of the Sesotho First Additional Language FAL subject curriculum for the FET Phase as per the South African Department of Education standards. Sesotho Grade 11

Contents of the Sesotho First Additional Language FAL CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12: Lesson Plans Details

Sesotho First Additional Language FAL Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

Sesotho First Additional Language FAL Grade 11

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

Sesotho First Additional Language FAL Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

Kgato ya Puo ya Lapeng e nehelana ka boiphihlelo ba puo bo bontshang bokgoni ba motheo ba ho ikgokahanya le batho ba bang bo hlokehang maemong a phedisano, mmoho le bokgoni ba ho sebedisa tlhalohanyo bo hlokehang ho utlwisisa dithuto tsohle ho habahanya kharikhulamo. Kgatong ena ho toboketswa ho ruta bokgoni ba ho mamela, ho bua, ho bala le ho ngola. Kgato ena hape e neha baithuti bokgoni ba ho nahana ka boiqapelo, le ho ananela ditema, bo tla etsa hore ba kgone ho bopa botjha, ho tebisa maikutlo le ho matlafatsa kutlwisiso ya bona ya lefatshe leo ba phelang ho lona. Empa le ha ho le jwalo ho tloha Kereiteng ya 7 ho ya hodimo ho toboketswa haholo bokgoni ba ho mamela le ho bua ho feta ba ho bala le ho boha, le ba ho ngola le ho nehelana: bokgoni boboletsweng pejana bo abelwa matshwao a hodimo ho feta bo boletsweng marao. Sena se etsahala hobane ditlhoko tsa litherasi baithuting di a ata ha ba ntse ba itokisetsa ho ya thutong e phahameng le lefatsheng la mosebetsi.

Kgatong ya Puo ya Tlatsetso ya Pele ho dumelwa hore ha se hakaalo hore baithuti ba na le tsebo ya puo ha ba fihla sekolong. Dilemong tse mmalwa tse qalang tsa sekolo, di shebana le ho bopa bokgoni ba moithuti ba ho utlwisisa le ho bua puo-bokgoni ba motheo ba ho buisana le ba bang. Dikereiteng tsa 2 le 3 baithuti ba qala ho bopa litheresi motheong ona wa ho bua. Ba boetse ba sebedisa bokgoni ba litheresi boo ba seng ba ithutile bona Puong ya bona ya Lapeng.

mokgahlelong o mahareng le o Phahameng, baithuti ba tswela pele ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho mamela, ho bua, ho bala le ho ngola. Kahoo, ho lokelwa ho toboketswa haholo tshebediso ya Puo ya Tlatsetso ya Pele bakeng sa ho nahana le ho fana ka mabaka. hape nakong ena ba kena ka matla ditemeng tsa dingolwa mme ba qala ho ba le bokgoni ba ho ananela, ho rata le ho nahana ka Puo ya Tlatsetso.

The document contains the prescribed learning content as well as the weekly and annual teaching plans for Sesotho First Additional Language for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12), which includes:

 • Informal Assessments
 • Daily Assessments
 • Moderation and Marking of Assessments
 • Tasks and Projects
 • Investigations
 • Practical Work, and
 • Demonstrations

The document gives a clear indication of what topics and learning outcomes are required for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4.

Download the Sesotho First Additional Language FAL CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12

Below you can download the Sesotho First Additional Language CAPS Document for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12) in pdf format.

Looking for something specific?


Sesotho HL FAL Grade 10 Study Resources Collection Sesotho HL FAL Grade 11 Study Resources Directory Sesotho HL FAL SAL Grade 12 Study Resources Directory

Related Posts