di taodiso tsa sepedi

Matseno

Taodiso ya Sepedi: Go ngwala taodišo ke mathomomayo a bongwadi bja mmakgonthe. Go ngwala taodišo le go e hlagiša ke mabokgoni a polelo godimo ga mabokgoni a go theeletša le go bolela, go bala le tšhomišo ya polelo. Go bohlokwa go tseba tlhamo ya taodišo go lebeletšwe sebobego sa yona le dinyakwa tšeo di nyakegago boemong bjo bongwe le bjo bongwe.

Sebopego sa taodišo

Ge go ngwalwa taodišo go nyakega matseno, mmele le mafetšo. Matseno a taodišo a tsebiša mmadi ka ga kgwekgwe ya taodišo. Mmele o fa dintlha ka moka tša hlogo ya taodišo. Mafetšo a taodišo ke kakaretšo ya ditaba tšeo a di ngwadilego mo taodišong ya gagwe ka moka. Temana ye nngwe le ye nngwe ya taodišo e swanetše go rwala kgopolo ye tee gomme ditemana ka moka tša taodišo di swanetše go ba le kwano. Lefoko la mathomo la temana gantši ke lona le swerego kgopolokgolo ya temana. Oswanetše go šomiša mafoko a go fapanafapana, ke go re o swanetše go šomiša mafokonolo, mafokofokwana le mafokontši.

Looking for something specific?


Studies

Related Posts