Ukubhala Isikhangiso Sesizulu

Ukubhala Isikhangiso Sesizulu

Ukukhangisa yindlela ehehayo ngento ethile ethengiswayo ngenhloso yokuthi bagcine sebeyithengile yize bebengahlosile. Osomabhizinisi, imvamisa, basebenzisa izikhangisi ezinhlobonhlobo ukuchukuluza imizwa yabathengi. Isikhali esikhulu sezikhangisi ukuphindaphindwa kwemibiko kanye nokusebenzisa amazwi ayengayo. Ngaphandle kwezikhangisi zezinto ezithengiswayo kukhona izikhangisi zemisebenzi, zemicimbi, zabashonile, zabashadayo, kanye nokunye.

Isibonelo sesikhangisi:

Amalungiselelo

  • Isihloko
  • Igama lomkhiqizo
  • Izithombe.
  • Amakhono okukhangisa, isib, ulimi olunxenxayo.
  • Isiqubulo
  • Izindlela zokuxhumana

Isibonelo sesikhangisi somsebenzi:

UMNYANGO WEZOKUTHUTHA
Kuvuleke izikhala zomsebenzi wamaphoyisa omgwaqo

Iholo : R84 900 – R96 984
Izinga : Level 7
Kudingeka umuntu: Ophase uMatikuletsheni, onediploma ayithola

kwelinye lamakholiji aqeqesha iziphathimandla zomgwaqo, izincwadi zokushayela (ikhodi 8) abe umuntu oneminyaka emithathu enza lo msebenzi.

Usuku lokugcina ukufaka izicelo: 30 Ntulikazi 2009 Amafomu okufaka izicelo ayatholakala kuwo wonke amahhovisi kamasipala.

Izicelo azithunyelwe ku: Menenja yedolobha, Midvaal Local Municapality, P.O. Box 9, Meyerton, 1960.

Imibuzo ingaqondiswa ku: Mnu. T.T. Radebe kule nombolo: (016) 360-7478Looking for something specific?