Bengithi Lizokuna Grade 12 Novel Questions and Answers

Bengithi Lizokuna Grade 12 Novel Questions and Answers:

Long Question: Umbuzo Omude 25 Marks

Xoxa ngempumelelo yombhali ekusebenziseni udweshu ukukhulisa indaba yakhe kule noveli ethi: Bengithi Lizokuna.

Impendulo yakho mayibe ubude obuphakathi kwamagama angama-340 kuya kwangama-390. Ulindeleke ukuba uphendule lo mbuzo njenge-eseyi.

Impendulo mayibhekiswe kulokhu okulandelayo:
• Ukuchaza udweshu nezinhlobo zalo.
• Ukuphendula umbuzo ngokucaphuna noI kwesekela ngokwencwadi.
• Ukuveza uvo lwakho nempumelelo yombhali ekusebenziseni udweshu ukukhulisa indaba.

Answer to the Long Question

ISINGENISO

Udweshu luwukungqubuzana phakathi kwabalingiswa nakumlingiswa eyedwa. Udweshu lwehlukene kabili. Kukhona udweshu lwangaphakathi kanye nodweshu lwangaphandle. Udweshu lwangaphakathi luwukungqubuzana kwemicabango okudalwa okuthile umlingiswa asuke ecabanga ngakho. Udweshu lwangaphandle luwukungqubuzana kwemibono yabalingiswa okungaholela ekutheni bagcine sebebambana ngezihluthu.

UMZIMBA

Ohlolwayo angasebenzisa lezi zigameko zodweshu ezilandelayo.

Udweshu lwangaphakathi

UXolani

 • Ushaywa uvalo, uhluleka nokugxilisa ingqondo yakhe kokwenzeka emhlanganweni akuwona ngenxa yokubuka uMahlengi.
 • Uthando lukaMahlengi lumenza ashaywe uvalo uma ecabanga ngomkakhe. o Ucabanga aze azisole ngokujaha ukuganwa.

UMahlengi

 • Uyabalisa ubuyekeza obekwenzeka ngenkathi behleli kamnandi noXolani.
 • Uthi ehleli nesoka lakhe uNdumiso kodwa ingqondo yakhe ibe iphithene ngokucabanga uXolani okwakumshayisa ngovalo.
 • UMahlengi ubuyelwa umfanekiso kaXolani uze uyakhala. Ubalisa ngothando aluzwayo ngoXolani ekubeni uXolani ubengakamtsheli ukuthi uyamthanda.
 • Ushaywa uvalo ecabanga imihlola abeyitshelwa isoka lakhe uNdumiso yokuya eSouth Coast kodwa engasho ukuthi uyokwenzani.
 • uzizwa esephelelwa uthando lukaNdumiso enhliziyweni yakhe ngenxa yothando oselumgabha lukaXolani.

UNdumiso

 • Uthatha uyabeka, inhliziyo iququdwa uthando lukaMahlengi futhi useyambona ukuthi usemshintshele, uyazibuza ukuthi wayezoyithathaphi imali yokumlobola.
 • Ngemuva kwengxoxo yakhe noS’bu mayelana nomcebo kaNgidi wafikelwa umcabango wokuyobamba uNgidi inkunzi ukuze athole imali yokulobola uMahlengi.
 • Uyabalisa emuva kokwaliwa uMahlengi ngencwadi.

UNgidi

 • Udunyelwa ikhanda ngenxa yemicabango eminingi ayenayo ngemuva kokufika kukaNontobeko emzini wakhe ezofuna uMhlengi. (Nezinye izigameko ezikhombisa udweshu lwangaphakathi zemukelekile)

Udweshu lwangaphandle:

UXolani

 • Uxabana nenkosikazi yakhe uLungile ngoba ebalindisile nezingane, efike unuka isiqholo sabesifazane futhi ephuzile nokubiza igama likaMahlengi elele.
 • Uxabana noNdumiso bebanga uMahlengi.
 • Uxabana nenkosikazi yakhe uLungile futhi ngodaba lokushona kwezingane zabo.

UNontobeko

 • Wala uNkululeko ngosuku olwandulela olomshado.
 • UNontobeko akaboni ngaso linye noNkululeko ngenxa yodaba lomshado wakhe noNkululeko.

UNdumiso

 • Ubamba uNgidi inkunzi ugcina ngokudubula uNyambose ambulale.
 • Uxabana noMahlengi ngoba uyambona ukuthi useshintshile umsabisa ngokumdubula uma angase ambambe ukuthi useqomile.

UNgidi.

 • Uxabana noNomalanga ocingweni ngodaba lukaMhlengi.
 • Uyethuka uma efika efulethini likaMahlengi lapho uMahlengi evuma ukuthi unguyena uMhlengi owayeyindodana kaNgidi.
 • (Nezinye izigameko ezikhombisa udweshu lwangaphandle zemukelekile)

ISIPHETHO (UVO LOHLOLWAYO):

Umbhali ukwazile ukusebenzisa udweshu ukukhulisa inoveli yakhe, evusela abalingiswa izinkinga okumele bazixazulule. Lokhu kufakazelwa udweshu lwangaphakathi kanye nolwangaphandle olukule noveli.

Ohlolwayo:

 • agasebenzisa namanye amaphuzu akhona endabeni ukukhombisa ukuthi indaba uyayazi.
 • ohlolwayo makaveze uvo lwakhe, akhombise ukuthi useyayiphetha impendulo yombuzo.
 • ohlolwayo kulindeleke ukuthi abhale impendulo yombuzo njenge-eseyi.

Short Questions and Answers: (UMBUZO OMFUSHANE)

BENGITHI LIZOKUNA – NG Sibiya: UMBUZO OMFUSHANE

Fundisisa lesi siqeshana senoveli bese uphendula imibuzo elandelayo.

Ngaphambi kokuba alale, wabuye wakhipha iselula esikhwameni. Phela wayekade eyivalile indlela yonke, enqena ukulokhu ephazanyiswa ngukushayelwa ngabantu abababaza lesi simanga asenzile. Kwase kunenqwaba yemiyalezo eyayishiywe ngababeshaye kabamthola. Wayivula imiyalezo, wayilalela. Eminingi yayiphuma kuNkululeko, ekhala, encenga, ebalisa, eqanganisa.

‘Ngiyaxolisa Nkululeko bandla. Ngiphoqwa yisimo nami,’ exolisa ngenhliziyo, kuhlengezela izinyembezi.

Waqeda ukulalela imiyalezo leyo, washayela unina owayekhihla isililo, ephithanelwe yingqondo, ebalisa ngehlazo athelwe ngalo yindodakazi yakhe. Wambekela isineke uNontobeko, wamchazela konke abakuxoxe noNkululeko. Wake wazama bandla unina ukumbonisa, ukumncenga, ukumkhalela.

‘Ngeke ngisaguquka kulesi sinqumo mama,’ esho ngezinyembezi, kuzwakala nokho ukuthi iphimbo lakhe linokuzimisela okukhomba khona ukuthi isinqumo asesithathile sekungesokugcina, akasenakuguquka kuso ngisho esencengwa kangakanani.
‘Izwe lizothini kodwa bakithi?’ kubalisa unina, edazuluka kakhulu futhi.

‘Kangisenandaba nezwe mama. Okubalulekile yinjabulo engifuna ukuba nayo esikhathini esizayo.’
‘Awu, kodwa bakithi!’
‘Sengizovalelisa-ke mama. Ngicela ukusho ukuthi le namba ngizobe ngingasatholakali kuyo kusukela kusasa. Ngiyode nginithinta-ke mina, ngisho ukuthi 20 ngisaphila yini, ngizwe nokuthi nina ninjani.’

‘Awu, kodwa bakithi!’
‘Ngiyaxolisa kakhulu mama.’
‘Awu, bakithi!’
Emva kwalokho wavula isikhwama sakhe, wahosha isithombe sikaMhlengi 25 okwakulokhu kungavumanga ukuba ahlukane naso ngisho esethandana noNkululeko. Kwaba eside isikhathi esigqolozele isithombe sikaMhlengi. Naye uMhlengi wamgqolozela, embuka ngalawo mehlo akhe athambile, ebusweni emamatheka kancane, kuvela lawo mazinyo akhe angaphambili athanda ukuba yizixheke. Wasigqolozela isithombe uNontobeko, wasibamba ngazo zombili, 30 wasibeka esifubeni esase simanzi te yizinyembezi. ‘Awu, ngangikwenzeni kodwa Mhlengi uze ungilaxaze, ungishiye nobuhlungu benhliziyo obungaka, nesizungu esingaka, nothando olungaka? Ngangikone ngani s’thandwa sami?’ ebihlika kakhulu ekhala.

Esakhala kanjalo welula isandla, wathatha iselula yakhe, wacupha i-alamu kuselula 35 ukuba imvuse ngonkwi, wavula isikhwama, wakhipha amaphilisi okulala ngoba wayengangabazi ukuthi buzogoloza ubuthongo ukufika. Wasukuma, waphephuka eseqonde kusinki, wavula umpompi wawaphuza amaphilisi ayesethembele kuwo ukuthi azomlamulela ekuqwasheni okwakumnyonyobela. Emva kwalokho waphindela embhedeni wazishaya phansi, walala zwi. Waze waphazanyiswa yiyo 40 iselula eyaqandula entathakusa isimkhumbuza ukuthi ubelale efuna ukuvuka kungakasi. Nebala wazamula, wazelula, wavuka walungela ukuhamba. Emva kwemizuzu embalwa wayeselungile, wangena emotweni yakhe wayishaya yazulu esebambe wona umgwaqo omkhulu obheke ezansi.

Nanxa kwakusemnyamana, base bubonakala futhi ubuhle bamagquma ale ndawo. 45 Wabukabuka lobu buhle bendawo, wakhumbula mhla ebubona ehamba noMhlengi besanda kuthandana. Wacabanga uMhlengi wazibona eseyibhula kakhulu imoto. Nansiyana idweba kuthelawayeka, yagijima njalo iyodlula koMargate, Ramsgate. Wabuye wayichezukisa imoto, wangena egaraji wathela uphethroli, wangena naphakathi erestorenti yalapha egaraji, wabiza ikhofi namasemishi, wazama ukudla.

Questions

 1. Shono izinto EZIMBILI eziveza ukuthi umlingiswa onguNontobeko usamkhathalele unina ngokwalesi siqeshana. (2)
 2. Shono imbangela yokuthi umlingiswa uNontobeko avale ucingo lwakhe ngokwalesi siqeshana. (2)
 3. Yikuphi okufanayo mayelana nothando phakathi komlingiswa onguNontobeko noNomalanga? (2)
 4. Fingqa ngamaphuzu AMANE ukuvezwa kwesizinda ngokwesikhathi kulesi siqeshana.
 1. Chaza ukuthi isenzo sikaDlaba sibe namthelela muni ekugqamiseni indikimba yethemba yale noveli. (3)
 2. Ucabanga ukuthi isigameko esifihlelwe umlingiswa onguXolani mayelana nokushintsha ubulili bukaMhlengi sisize kanjani ukuthuthukisa indaba? Sekela impendulo yakho. (3)
 3. Chaza umphumela wokuveza umlingiswa onguNontobeko ekudluliseni umyalezo omayelana nokuthatha izinqumo kule noveli. (2)
 4. Iyini inhloso yombhali ekwethuleni ikhono lesu lokubikezela emazwini kaNontobeko athi ‘uyangethembisa ukuthi ngeke ungilwise uma ngehluleka endleleni’? (2)
 5. Ngabe uyavumelana yini ukuthi udweshu olwaluphakathi kukaXolani noNdumiso ngenkathi beficana efulethini likaMahlengi yilona olwadala ukuboshwa kukaNdumiso? Sekela impendulo yakho. (2)
 6. Uyazwelwana noNontobeko kulesi simo azithola ebhekene naso emuva kokuthola uMahlengi? Yikuphi owawungakwenza ukuba kwakunguwe uNontobeko ubhekene nalesi simo?

Answers:

 1. Wamshayela ucingo wamchazela ngengxoxo yabo noNkululeko.√
  • Uyaxolisa kunina ngesenzo sakhe.√
  • Umchazela ukuthi ngeke esatholakala kule nombolo yocingo ayaziyo
 2. Wayengafuni ukuba abantu bamthinte emuva kokuba ekhethe ukwala uNkululeko nokuthi wayehambe washiya abantu bakubo wayakocinga unina kodwa nguye osezomshayela ucingo.√ (Okubili kwalokhu)
 1. Bobabili banothando lweqiniso.√ UNontobeko wayesenqumile ukuqhubeka
  nempilo ashade noNkululeko kepha uthando ayenalo noMhlengi lwenza
  ahambe ayomfuna yize wayemphoxile. Kanjalo noNomalanga wayesemdubile
  uNgidi owayengazifezanga izethembiso zakhe kepha wathi uma Ngidi
  esebuya emncenga wamxolela ngenxa yothando. √ (2)
 2. Isizinda ngokwesikhathi sikhombisa izinto ezenzeka ngesikhathi samanje kulesi siqeshana:
  • Ukusetshenziswa kukamakhalekhukhwini-uNontobeko ukhipha ucingo lwakhe ulalela imiyalezo eyayishiywe kulo njengoba ebeluvalile.√
  • Omama sebevulelekile ngezindaba ezithinta uthando ezinganeni zabo- Unina kaNontobeko uxoxisana noNontobeko ngothando lukaNkululeko.√
  • Isibindi sikaNontobeko sokuya kubo kasoka-uNontobeko uyakofuna uMhlengi kubo njengoba inhliziyo yakhe yayisanamathele kuye.√
  • Izindawo zokudla nezokuthela uphethiloli-uNontobeko udlula egalaji
   uthela uphethiloli, udla erestorenti yakhona ngaphakathi.√ (4)
 3. UDlaba kwabe kungumseshi owaletha ithemba lokuthi uMhlengi
  usengatholakala njengoba bona basebehlulekile.√ Nangempela walibuyisa
  ithemba wamthola uMhlengi lapho asehlala khona efulethini, wabakhombisa
  lapho uMhlengi ayesehlala khona.√√ (3)
 4. UMahlengi wayenalo uvalo lokuthi ingabe uXolani uyothini mhlazane walazi
  iqiniso ngobulili bakhe.√ Baqhubeka babonana kwaze kwafika lapho uXolani
  eshiya izingane zodwa ebusuku zaqhunyelwa igesi zasha zangqongqa.√
  UXolani, izingane sezishile nenkosikazi yakhe ikhala, uyaqhubeka uyobona uMahlengi lapho afika wathola amaqiniso ngoMahlengi.√ (3)
 5. UNontobeko wala uNkululeko ngaphambi kosuku lomshado okwaba
  nomphumela wokuthi uNkululeko agcine ezibulele ngenxa yesinqumo
  esathathwa uNontobeko.√√ (2)
 6. Umbhali uhlose ukugqamisa uthando lukaNontobeko noNkululeko ukuthi
  aluqinile ngokwanele inhliziyo kaNontobeko yayisabambelele kuMhlengi√
  njengoba uNontobeka wagcina emkhumbuzile ngamazwi akhe ngokuthi
  amale ngobusuku olwandulela olomshado.√ (2)
 7. Ngiyavumelana, ukushaywa kukaXolani nguNdumiso kwenza uNdumiso
  athathe isinqumo sokuthi ayobamba isigwili saseGcilima inkunzi ukuze
  alobole uMahlengi ngokushesha.√ Wayesebona ukuthi uMahlengi wayengamphunyuka noma inini.√ (2)
 8. Ngiyezwelana noNontobeko ngoba wayesenethemba lokuthi babesengakwazi ukuxoxisana noMhlengi babuyelane baphile impilo eyayizobajabulisa impilo yabo yonke.√ Ngangiyohlanza ngedela/ngingakhohlwa bese ngiqhubekela phambili nempilo ngoba ngangizobe sengilitholile iqiniso lokuthi uMhlengi usengumuntu wesifazane onguMahlengi.√√ NOMA:
  • Angizwelani noNontobeko ngoba washiya uNkululeko owayemthanda
  • ngokweqiniso wakhetha ukuyobheka umuntu owayemalile wathi ucela
  • amukele isicelo sakhe sokuba bahlukane.√ Ngangiyobuyela ekhaya ngiqale
  • phansi impilo. Ngangingeke ngiphinde ngilahle okukhona ngokungekho. √√

Download Bengithi Lizokuna Grade 12 on pdf

Download Past Papers which include Bengithi Lizokuna Questions and Memos

Questions and Answers

My Courses has a large Questions and Answers repository for the most popular High School and Tertiary Schools subjects. This comes in handy when doing your revision or preparing for exams, tests, research tasks, and assignments.

Ask Us a Question and we will send you the Answer Guide

[super_form id=”33574″]Looking for something specific?