Siswati Home Language HL CAPS Document – Lesson Plans for FET Phase Grade 10 – 12

This page contains Siswati Home Language HL CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12 (Grade 10, Grade 11, and Grade 12).  The CAPS Document includes 2021, 2022, and 2023 latest Lesson Plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4. This is the most important information for Teachers and Learners, that guides the progress of the Siswati Home Language subject curriculum for the FET Phase as per the South African Department of Education standards.

Contents of the Siswati Home Language HL CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12: Lesson Plans Details

Siswati Home Language Language Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

Siswati Home Language Grade 11

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

Siswati Home Language Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

Emazinga Elulwimi

Kufundvwa kwelulwimi emabangeni 10-12 kufaka ekhatsi tonkhe tilwimi taseNingizimu Afrika letisemtsetfweni lekunguleti letilandzelako: Sibhunu, Singisi, Sindebele, Sichoza, Sizulu, Sipedi (Sisutfu saseLebowa), Sisutfu, Sitswana, Siswati, Sivenda, Sitsonga naleto letingekho emtsetfweni. Letilwimi tingafundziswa emazingeni lehlukene.

Lulwimi Lwasekhaya bafundzi bacala ngalo kulufudza. Nobe kunjalo tikolo letinyenti taseNingizimu Afrika atilufundzisi Lulwimi Lwasekhaya kubo bonkhe nobe incenye yalabo lababhalisile kodvwa bacolela kutsi babe nalunye kumbe timbili tilwimi batifundzise ezingeni Lelulwimi Lwasekhaya. Ngaloko-ke ligama lelitsi Lulwimi Lwasekhaya, neLulwimi Lwekucala Lwekwengeta lusho lizinga lelifundziswa ngalo, kungasiko kutsi lulwimi lwendzabuko (Lwasekhaya) nobe lolufundziwe (njengakulolo lwekwengeta). Kute kuvisiseke lenchubomgomo, kumele kuvisiseke kutsi nakutsiwa Lulwimi Lwasekhaya akukacondvwa lolulwimi ngekwalo kodvwa kushiwo lizinga lalo.

Lizinga Lelulwimi Lwasekhaya linika likhono lekusebentisa lulwimi loluveta sobala emakhono lasisekelo ekuchumana nalabanye ladzingekako etimeni letehlukene tetenhlalo kanye nemakhono labalulekile ekutfola lwati lwetemfundvo ekufundzeni lulwimi nato tonkhe tifundvo. Kulelizinga kugcizelelwa emakhono ekulalela, ekukhuluma, ekufundza nekubhala nakufundziswa lulwimi. Lelizinga libuye linike bafundzi likhono letemibhalo, kuncoma nekwakha imifanekisomcondvo lebasita kutsi bakhone kuticambela, kucabanga nekubahlomisa ngekuvisisa ummango labahlala kuwo. Nanobe kunjalo kusuka eBangeni le-7 kuya etulu, kugcizelela nekwabiwa kwemamaki emakhono ekulalela nekucoca, kwentiwe kwaba ngaphasi kwaloko kwekufundza nekubhala.

The document contains the prescribed learning content as well as the weekly and annual teaching plans for Siswati Home Language for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12), which includes:

 • Informal Assessments
 • Daily Assessments
 • Moderation and Marking of Assessments
 • Tasks and Projects
 • Investigations
 • Practical Work, and
 • Demonstrations

The document gives a clear indication of what topics and learning outcomes are required for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4.

Download the Siswati Home Language CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12

Below you can download the Siswati Home Language CAPS Document for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12) in pdf format.Looking for something specific?