IsiXhosa Grade 10 Learning Materials Directory A-Z

IsiXhosa Grade 10 ATP: Annual Teaching Plan and Teacher’s Guide

IsiXhosa Grade 10 ATP: Annual Teaching Plan and Teacher’s Guide

This page contains IsiXhosa Grade 10 Annual Teaching Plan (ATP) and Teacher’s Guide for 2022. These Annual Teaching Plans help the IsiXhosa Grade 10 Teachers to teach a standardised curriculum for CAPS, as prescribed by the South African Department of Education. View all Grade 10 ATPs Annual Teaching Plan (ATP) The Annual Teaching Plan is for IsiXhosa Grade 10 and…

IsiXhosa First Additional Language CAPS Document for FET Phase Grade 10 - 12

IsiXhosa First Additional Language CAPS Document – Lesson Plans for FET Phase Grade 10 – 12

This page contains IsiXhosa First Additional Language CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12 (Grade 10, Grade 11, and Grade 12).  This is the most important information for Teachers and Learners, that guides the progress of the IsiXhosa First Additional Language subject curriculum for the FET Phase as per the South African Department of Education standards. The document…

Indlala-Inamanyala-Novel-Summary-and-Guide

Indlala Inamanyala Novel Summary and Guide

Indlala Inamanyala Drama Novel Summary and Guide: Contents Amagqabantshintshi ngephepha lesiBini: Ubume bephepha lesibini Imiyalelo eya kubafundi malunga nephepha lesiBini Ingcaciso ngemibuzo emide yoncwadi. Ingcaciso ngemibuzo emifutshane yoncwadi. Indlela yokuphendula eli phepha Okulindelwe ngabavavanyi kumfundi xa ephendula imibuzo kweli phepha. Uluhlu lwamagama asetyenziswa kwimibuzo. Amagqabantshintshi ngombhali Intsingiselo yesihloko seDrama Isishwankathelo seDrama Uhlalutyo lweDrama: Indlal’ Inamanyala Yintoni iDrama Iindidi zeDrama Amaggabantshintshi…

IsiXhosa Language Grade 10 Latest Lesson Plans for all Terms CAPS

IsiXhosa Language Grade 10 Latest Lesson Plans for all Terms for CAPS Curriculum (Syllabus) South Africa: A National Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) is a single, comprehensive, and concise policy document introduced by the Department of Basic Education for all the subjects listed in the National Curriculum Statement for Grades R – 12.  CAPS gives detailed guidance for teachers…

IsiXhosa Language Grade 10 Latest Assignment and Memos CAPS

IsiXhosa Language Grade 10 Latest Assignment and Memos for CAPS Curriculum (Syllabus) South Africa: A National Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) is a single, comprehensive, and concise policy document introduced by the Department of Basic Education for all the subjects listed in the National Curriculum Statement for Grades R – 12.  CAPS gives detailed guidance for teachers on what…