U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu (Obitshuwari): Tshivenda Grammar

U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu (Obitshuwari): Tshivenda Grammar

U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu: Tshivenda Grammar Nganeavhutshilo ndi mini I amba nga ha vhutshilo ha mufu. I katela ḓivhazwakale yawe na zwoṱhe zwa ndeme zwine zwa mu kwama. Nḓowelo ndi ya uri i ṅwalwa kha bambiri ḽa mbekanyamushumo ya ḓo vhalwa nga ḓuvha ḽa mbulungo kana ḽa tshihumbudzi....

Read More
Tsumbo dza Matanganyi Tshivenda Grammar

Tsumbo dza Matanganyi Tshivenda Grammar

Tsumbo dza Matanganyi Tshivenda Grammar Matanganyi ndi mini? Ndi maapfi ane a shuma u ṱanganyisa mafhungo mavhili kana maipfi mavhili. Tsumbo dza maṱanganyi. Tsumbo dza maṱanganyi: Ngeno: Udzulela umpha tshelede, ngeno athizwidivha uri nne ndi na dzitshelede dzanga. Hone: Onaka, hone u dina nga u sa shuma Fhedzi: O...

Read More
Vhurifhi ha Tshishaka na Tsumbo: Tshivenda Grammar

Vhurifhi ha Tshishaka na Tsumbo: Tshivenda Grammar

Vhurifhi ha Tshishaka na Tsumbo: Uvhu ndi vhurifhi vhune wa ṅwalela muthu ane wa mu ḓivha, a nga vha shaka, khonani kana mufunwa. Dzhielani nzhele ṱhoḓea dza vhurifhi ha tshishaka: Vhurifhi ha tshishaka vhu tea u vha na: Ḓiresi nthihi (kha tshanḓa tshaula) Datumu yo ṅwalwaho nga vhuḓalo Ndumeliso...

Read More
Manweledzo (Samari) ndi mini, na tsumbo: Tshivenda Grammar

Manweledzo (Samari) ndi mini, na tsumbo: Tshivenda Grammar

Manweledzo (Samari) ndi mini, na tsumbo: Tshivenda Grammar Manweledzo (Samari) ndi mini Musi ni tshi khou nweledza dzhielani zwitevhelaho ntha: Unweledza nga mbuno dzo tiwaho. U nweledza mafhungo a kha phara. U sa unulula mitala. U nwala tshivhalo tsha maipfi nga ngomu zwitangeni. U tevhedza ndaela yo ṋewaho. U...

Read More
Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo): Tshivenda Literature

Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo): Tshivenda Literature

Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo): Tshivenda Literature Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo) EPHIKI Ndi vhurendi vhune ha khoda muhali, mupo, mahosi, vhorapolotiki. Vhurendi vhune ha renda kana u elelwa lufu lwa muhali. SATHAYA Murendi u sasaladza zwine a khou renda ngazwo. LIRIKI Murendi u tana vhudipfi hawe nga maanda a tshi...

Read More
Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi

Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi

Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi: Tshivenda Grammar. PFUFHIFHADZO KANA AKHIRONIMI Tsumbo dza akhironimi: ANC-African National Congress LRC-Leaner Representative Council LIKATELI (Makateli Likateli ndi ipfi liangaredzaho zwithu zwinzhi. Tsumbo dza likateli: Munamba-vhuswa vhu no bikwa nga mafhi. Mudzadze-mufumakadzi ana lutshetshe. PFANYWA Pfanywa ndi maipfi o fhambanaho manwalele, fhedzi...

Read More
Muvhigo ndi mini (Report): Tshivenda Grammar

Muvhigo ndi mini (Report): Tshivenda Grammar

Muvhigo ndi mini (Report): Tshivenda Grammar: Muvhigo Musi ri tshi ṅwala muvhigo ri tea u dzhiela nzhele zwi tevhelaho kha muvhigo: Ndi ngani muvhigo u tshi ṅwalwa. Kuṅwalele kwa muvhigo. Luambo lu shumiswaho kha muvhigo. Hu vhigiwa zwo tumbulwaho. Muvhigi u shumisa muthu wa vhuraru a tshi vhiga. Muvhigi...

Read More
Tshaka dza manyanyu na tsumbo dza hone: Tshivenda Grammar

Tshaka dza manyanyu na tsumbo dza hone: Tshivenda Grammar

Tshaka dza manyanyu na tsumbo dza hone: Tshivenda Grammar Manyanyu ndi mini? Manyanyu a ita uri nyito i pfalese nga nḓila i nyanyulaho. Tshaka dza manyanyu Manyanyu vhukuma Manyanyu vhukuma a dzula o tou ralo. Tsumbo dza manyanyu vhukuma: Mavhengeleni ho ḓala ho tou phaa! Maḓi o tswuka o...

Read More