U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu (Obitshuwari): Tshivenda Grammar

U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu: Tshivenda Grammar

Nganeavhutshilo ndi mini

I amba nga ha vhutshilo ha mufu. I katela ḓivhazwakale yawe na zwoṱhe zwa ndeme zwine zwa mu kwama. Nḓowelo ndi ya uri i ṅwalwa kha bambiri ḽa mbekanyamushumo ya ḓo vhalwa nga ḓuvha ḽa mbulungo kana ḽa tshihumbudzi. Nganeavhutshilo ya mufu i tea u vha nga nḓila i tevheleaho, itea u:

  • Vha pfufhi na hone yo tou nanga fhedzi zwiga zwa ndeme
  • Katela zwidodombedzwa zwa mabebo sa fhethu na datumu na vhabebi
  • Vha na zwiṅwe zwiga zwa ndeme zwa mufu sa zwidodombedzwa nga ha pfunzo, u shela mulenzhe kha zwi kwamaho mveledziso ya lushaka na zwiṅwe-vho zwe mufu a kona u zwi swikelela a tshi kha ḓi tshila
  • Fhedza nga u amba vhathu vho salaho (vhathu vha tsini fhedzi) na u mu khoda

Tsumbo ya nganeavhutshilo

Hambani Singo o bebwa nga ḽa 17 Ṱhangule 1965 ngei kha ḽa Tshimbupfe Hanani. Mufu ndi ṅwana wa vhuvhili wa Vho-Leah na Vho-Tshinanga Mbau. O thoma tshikolo phuraimari ya Hanani he a ḓo isa pfunzo dzawe phanḓa a phasa Gireidi ya 12 Sekondari ya Tshimbupfe. O ya Yunivesithi ya Venḓa he a phasa pfunzo dza vhudededzi.

vhudededzi.

O shuma Sekondari ya Shayandima u swika a tshi ri sia. O vha e muraḓo o khwaṱhaho wa siviki.

O sia mufumakadzi, vhana vhararu, vhabebi na khaladzi mbili.

Ri ḓo dzula ri tshi mu elelwa. Mphwambobvu ḽa masiavhula ḽi no ḽa mala a so ngo bikwa.

A eḓele nga mulalo.

Looking for something specific?


Tshivenda Grade 10 Study Resources Collection Tshivenda HL FAL Grade 11 Study Resources Directory Tshivenda HL FAL Grade 12 Study Resources Directory

Related Posts