Tshaka dza Madzina dza Tshivenda (Grammar)

Hafha ri gunda nga ha tshaka dza madzina dza grama ya Tshivenda Grade 11 na Grade 11.

--- Advertisement ---

Tshaka dza Madzina a Tshivenda

--- Advertisement ---

Madzina vhukuma

Ndi madzina a ne ra a shumisa kha u tou buletshedza tshithu nga ndila ire khagala.

Tsumbo dza madzina vhukuma:

--- Advertisement ---

 • Ndi funzwa Tshivenda nga Vho Khubana .
 • Vho Mbedzi vha reila Polo Vivo.
 • Gaba hu na musangwe.
 • Maemu o xedza bugu ya mbalo .

Madzina zwao

Ndi madzina ane ha tou bvisela khagala tshithu.

Tsumbo dza madzina zwao:

 • Vhatukana vho ya tshikoloni.
 • Vhakegulu vho ya kerekeni.
 • Bisi yo wela luwani.
 • Mudedekadzi vho renga goloi.
--- Advertisement ---

Madzina gute

Ndi madzina ane a amba tshithu kana zwithu nga u tou angaredza.

Tsumbo dza madzina gute:

 • Masindi uri gogo la vhathu lo kuvhangana mulamboni.
 • Murivha wa zwinoni wo kavha ntha ha muri.
 • Makhulu vha khou pandamedza mutavha wa mapfene.
 • Mukalaha vha khou lisa sambi la nngu.

Madzina khumbulelwa

Ndi musi hu khou ambiwa zwithu zwine a ri koni u zwi kwama ri tou humbulela.

Tsumbo:

 • Khuthadzo u na vhuada. `
 • Vho Vai vha na vhudele.
 • Khuliso u na tshipimbi.

Madzina mbumbano

Madzina mbumbano ndi madzina o vhumbwaho nga thinwaipfi dzo fhambanaho.

Tsumbo dza madzina mbumbano:

 • Khuhumulambo: Khuhu + mulambo = Dzina na Dzina.
 • Muluvhahoṱhe: Muluvha + hoṱhe = Ḽiiti na ḽisala
 • Mukundanḓou: Mukunda + nḓou = Ḽiṱaluli na dzina

Madzina o pambiwaho:

Ndi madzina o shumiswaho a tshi bva kha dziṅwe nyambo.

 • Tshikolo – school
 • Bugu- Book
 • Fasiṱere-Venster
Search