U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu (Obitshuwari): Tshivenda Grammar

U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu (Obitshuwari): Tshivenda Grammar

U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu: Tshivenda Grammar Nganeavhutshilo ndi mini I amba nga ha vhutshilo ha mufu. I katela ḓivhazwakale yawe na zwoṱhe zwa ndeme zwine zwa mu kwama. Nḓowelo ndi ya uri i ṅwalwa kha bambiri ḽa mbekanyamushumo ya ḓo vhalwa nga ḓuvha ḽa mbulungo kana ḽa tshihumbudzi. Nganeavhutshilo ya mufu i tea u … Read more

Tsumbo dza Matanganyi Tshivenda Grammar

Tsumbo dza Matanganyi Tshivenda Grammar

Tsumbo dza Matanganyi Tshivenda Grammar Matanganyi ndi mini? Ndi maapfi ane a shuma u ṱanganyisa mafhungo mavhili kana maipfi mavhili. Tsumbo dza maṱanganyi. Tsumbo dza maṱanganyi: Ngeno: Udzulela umpha tshelede, ngeno athizwidivha uri nne ndi na dzitshelede dzanga. Hone: Onaka, hone u dina nga u sa shuma Fhedzi: O da, fhedzi hana tshelede ya u … Read more

Vhurifhi ha Tshishaka na Tsumbo: Tshivenda Grammar

Vhurifhi ha Tshishaka na Tsumbo: Tshivenda Grammar

Vhurifhi ha Tshishaka na Tsumbo: Uvhu ndi vhurifhi vhune wa ṅwalela muthu ane wa mu ḓivha, a nga vha shaka, khonani kana mufunwa. Dzhielani nzhele ṱhoḓea dza vhurifhi ha tshishaka: Vhurifhi ha tshishaka vhu tea u vha na: Ḓiresi nthihi (kha tshanḓa tshaula) Datumu yo ṅwalwaho nga vhuḓalo Ndumeliso kana theshano (tshiga tsha u vhala … Read more

Manweledzo (Samari) ndi mini, na tsumbo: Tshivenda Grammar

Manweledzo (Samari) ndi mini, na tsumbo: Tshivenda Grammar

Manweledzo (Samari) ndi mini, na tsumbo: Tshivenda Grammar Manweledzo (Samari) ndi mini Musi ni tshi khou nweledza dzhielani zwitevhelaho ntha: Unweledza nga mbuno dzo tiwaho. U nweledza mafhungo a kha phara. U sa unulula mitala. U nwala tshivhalo tsha maipfi nga ngomu zwitangeni. U tevhedza ndaela yo ṋewaho. U shumisa luambo lwo kulutedziwaho. Zwithu zwa … Read more

Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo): Tshivenda Literature

Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo): Tshivenda Literature

Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo): Tshivenda Literature Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo) EPHIKI Ndi vhurendi vhune ha khoda muhali, mupo, mahosi, vhorapolotiki. Vhurendi vhune ha renda kana u elelwa lufu lwa muhali. SATHAYA Murendi u sasaladza zwine a khou renda ngazwo. LIRIKI Murendi u tana vhudipfi hawe nga maanda a tshi khou khoda mufunwa wawe. ELEDZHI Afha … Read more

Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi

Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi

Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi: Tshivenda Grammar. PFUFHIFHADZO KANA AKHIRONIMI Tsumbo dza akhironimi: ANC-African National Congress LRC-Leaner Representative Council LIKATELI (Makateli Likateli ndi ipfi liangaredzaho zwithu zwinzhi. Tsumbo dza likateli: Munamba-vhuswa vhu no bikwa nga mafhi. Mudzadze-mufumakadzi ana lutshetshe. PFANYWA Pfanywa ndi maipfi o fhambanaho manwalele, fhedzi a tshi amba zwi no fana. … Read more

khudano ndi mini? Tshivenda Literature

khudano ndi mini? Tshivenda Literature

khudano ndi mini? Tshivenda Literature: Tshaka dza khudano Khudano ndi musi hu si na pfano vhukati ha vhaanewa, vha tshi fhambana nga mihumbulo. Hu na tshaka mbili dza khudano: Khudano ya nga ngomu Kha khudano ya nga ngomu muthu u vha a tshi khou lwa na mihumbulo yawe ene mune, Khudano ya nga nnda. Kha … Read more

Zwiga zwa u vhala: Tshivenda Grammar

Zwiga zwa u vhala: Tshivenda Grammar

Zwiga zwa u vhala: Tshivenda Grammar for Grade 11 and Grade 12. Hu na zwiga zwa u vhala zwo fhambananaho. Hafha ni do guda nga ha zwiga zwa u vhala zwo fhambananaho. Tshaka dza zwiga zwa u vhala Tshithoma (. ) 1. Tshishumiswa magumoni a fhungo. Tsumbo: Mapfene o la mavhele. 2. Tshishumiswa kha lederekhau. … Read more

Muvhigo ndi mini (Report): Tshivenda Grammar

Muvhigo ndi mini (Report): Tshivenda Grammar

Muvhigo ndi mini (Report): Tshivenda Grammar: Muvhigo Musi ri tshi ṅwala muvhigo ri tea u dzhiela nzhele zwi tevhelaho kha muvhigo: Ndi ngani muvhigo u tshi ṅwalwa. Kuṅwalele kwa muvhigo. Luambo lu shumiswaho kha muvhigo. Hu vhigiwa zwo tumbulwaho. Muvhigi u shumisa muthu wa vhuraru a tshi vhiga. Muvhigi u tea u ḓa na themendelo … Read more

Thenda na Khanedza: Tshivenda Grammar

Thenda na Khanedza: Tshivenda Grammar

Thenda na Khanedza: Tshivenda Grammar. Hu na nḓila dzo fhambanaho dza u vhumba khanedza. Hu na zwivhumbi zwo fhambanaho zwine zwa shumisiwa kha u vhumba khanedza sa. sa athu, so ngo, nga si, sa. Musi zwi tshi shumiswa zwi ḓisa khanedzo kha fhungo. Ni thogomele uri khanedza na mafhambanyi a si tshithu tshithihi, ni so … Read more