Tshaka dza Maaravhi na Tsumbo: Tshivenda Grammar

Tshaka dza Maaravhi na Tsumbo: Tshivenda Grammar

Maaravhi ndi mini?

Maaravhi ndi maipfi ane a shuma u aravha. Maaravhele o fhambana zwi tshi bva kha mbeu ya muthu onoyo na uri muthu u khou vhidzwa nga muthu mu ngafhani a nga vha muhulwane kana thanga yawe. Ri dovha ra shumisa maaravhi musi ri tshi sumbedza vhupfiwa hashu.

Tshaka dza maaravhi

Maaravhi a u aravha

 • aa!
 • hee!
 • Hii!
 • Mushavhi!
 • Mvee!

Maaravhi a u tenda:

 • ee!
 • Ii!
 • Iina!

Maaravhi a dakalo:

 • Ahaa!
 • Ahee!
 • Aheḽeḽee!

Maaravhi a vhuṱungu :

 • tshukhwi!
 • mmawee!
 • Yowee!

Maaravhi a u sa londa:

 • aredi!
 • hai

Maaravhi a u awedza:

 • masha!

Maaravhi a u holedza:

 • koṱo!
 • nyelise!
 • Shonee

Maaravhi a u hana

 • hai!


Looking for something specific?