Ukubhala Idayari: Isibonelo: Idayari incwajana lapho uqopha izigameko eziphathelene nempilo yakhe, izinto ezibalulekile ofisa ukuzikhumbula, nokunye.

Amanothi:

Indlela obhala ngayo idayari ngesiZulu ihlukile kunale okubhala ngayo eyesiNgisi. Ubhala izinto ezisemqoka ezenzeke ngosuku.

Nakhu okulindelekile uma ubhala idayari:

 • Bhala umuhla nosuku phezulu
 • Bhala ngolimi lomuntu okhulumayo.
 • Bhala ngenkathi ehambisane nomyalelo
 • Bhala izigaba ezimfishane.
 • Sebenzisaa ulimi olukhululekile. (Amagama awabe inani elifanele)

Isibonelo sedayari

 • Amalungiselelo okubhala idayari:
 • Isihloko
 • Hlela izinsuku Kanye nemihla ozogxila kuyo.
 • Hlela okwenzeka osukwini ngalunye.
 • Okwenzekayo makuhleleke ngalezi zigaba:
  • Isingeniso
  • Umzimba
  • Isiphetho

Isikole sikaLuthando ngesonto elidlule besiye ekhempini izinsuku ezintathu kusukela ngoLwesihlanu kuze kube yiSonto. Buka idayari yakhe ayenzile:

IsiZulu HL FAL Grade 10 Study Resources Collection IsiZulu HL FAL SAL Grade 12 Study Resources Directory IsiZulu Home Language Grade 11 Study Resources Directory

Related Posts