IsiNdebele Home Language CAPS Document for FET Phase Grade 10 - 12

This page contains IsiNdebele Home Language CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12 (Grade 10, Grade 11, and Grade 12).  The CAPS Document includes 2021, 2022, and 2023 latest Lesson Plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4. This is the most important information for Teachers and Learners, that guides the progress of the IsiNdebele Home Language subject curriculum for the FET Phase as per the South African Department of Education standards.

Contents of the IsiNdebele Home Language CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12: Lesson Plans Details

IsiNdebele Home Language Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

IsiNdebele Home Language Grade 11

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

IsiNdebele Home Language Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

Ukufundwa kwelimi emaGreyidini 10-12 kufaka hlangana woke amalimi asemthethweni eSewula Afrika, okuyi- Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sepedi (Sesotho se Leboa), Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga kanye namaLimi angasisemthethweni. Amalimi la angafundiswa emazingeni ahlukileko welimi.

ILimi leKhaya lilimi elifundwa qangi bafundi. Yeke, inengi leenkolo zeSewula Afrika aliwafundisi amanye amalimi weKhaya wabanye abafundi namkha kibo boke abafundi abatlolisileko kodwana kufuneka kube namalimi amabili nanyana linye afundiswa ezingeni lelimi lekhaya. Ekugcineni amagama afana neLimi leKhaya, iLimi lokuThoma lokwEngeza litjho amazinga wamakghono lapha ilimi lifundiswa khona, ingasi leKhaya nanyana elizuzwako (njengemalimini wokwengeza.) Mayelana neminqopho yomgomo lo, okhunye nokhunye okutjhiwo ngelimi lekhaya kufanele kuzwisiswe bona kutjho izinga ingasi ilimi ngokwalo.

IZinga leLimi leKhaya linikela ikghono lelimi elitjengisa amakghono asisekelo wokuthintana nabanye ebujameni obuhlukeneko bezehlalakuhle kanye namakghono wokuthola ilwazi lezefundo aqakathekileko ekufundweni kwekharikhyulamu yoke. Kilelizinga kugandelelwa amakghono wokulalela, wokukhuluma kanye newokutlola. Izingeli libuye linikele abafundi amakghono wezemitlolo nakufundiswa ilimi, ukubuka kanye nokwakha imifanekisomqondo ebasiza bona bakghone ukuzitlamela, ukucabanga nokubahlomisa ngokuzwisisa iphasi abahlala kilo. Nanyana kunjalo, ukusukela eGreyidini le-7 ukuya phezulu kugandelelwa nokwabiwa kwamamaksi wamakghono wokulalela nokukhuluma, kwenziwe kwaba ngaphasi kwalokho kokufunda nokutlola.

IZinga leLimi lokuThoma lokwEngeza lithatha bona abafundi balo abanalo nelincani ilwazi lelimi lokha naba┬┐ka esikolweni. Izingeli lidzimelela ekuthuthukiseni ikghono lomfundi lokuzwisisa kanye nokukhuluma ilimi – amakghono asisekelo wokuthintana nabanye. eGreyidini le-2 – 3 abafundi bathoma ukutlola nokufunda ngelimi abalikhulumako. Babuye basebenzise godu amakghono wabo wokutlola nokufunda basizwe liLimi labo leKhaya abavele balazi.

The document contains the prescribed learning content as well as the weekly and annual teaching plans for IsiNdebele Home Language for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12), which includes:

 • Informal Assessments
 • Daily Assessments
 • Moderation and Marking of Assessments
 • Tasks and Projects
 • Investigations
 • Practical Work, and
 • Demonstrations

The document gives a clear indication of what topics and learning outcomes are required for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4.

Download the IsiNdebele Home Language CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12

Below you can download the IsiNdebele Home Language CAPS Document for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12) in pdf format.

Studies

Related Posts