Best Zulu Short Stories Books of all times

Best Zulu Short Stories Books of all times: Izincwadi.

Below are some of the best isiZulu Short Stories Books to read. Some are funny, some are sad and some are romantic. The books are can be downloaded as pdfs, some are free, while others come at a price.

Have you seen Zandile?

Have you seen Zandile?
Perfectly scripted, and with Gcina Mhlophe’s sure instinct for stagecraft, it recounts the very personal story of Zandile, who is snatched away from her grandmother’s loving care and taken to live with her matriarchal family in rural Transkei. Moving, funny and convincing, full of Zandile’s shrewd, youthful insights, the play offers an illuminating window onto the 1960s world that it depicts, with its issues of white dominance, rural hardship and black female repression. Have You Seen Zandile? is already an established favourite in performance circles, and is fast becoming a South African classic.

Have you seen Zandile?

Have you seen Zandile?
Perfectly scripted, and with Gcina Mhlophe’s sure instinct for stagecraft, it recounts the very personal story of Zandile, who is snatched away from her grandmother’s loving care and taken to live with her matriarchal family in rural Transkei. Moving, funny and convincing, full of Zandile’s shrewd, youthful insights, the play offers an illuminating window onto the 1960s world that it depicts, with its issues of white dominance, rural hardship and black female repression. Have You Seen Zandile? is already an established favourite in performance circles, and is fast becoming a South African classic.

Izinkanyezi Ezintsha
Izinkambo ezethusayo! Leli qoqo lezindaba ezimfishane livusa umfundi okhulile nosemncane ngokuxoxa ngezindaba ezibhaliwe ngobucikomazwi obuphelele. Izilwane ezingaziwa, amabutho amazimuzimu, iviyo lezinja ezikhulumayo, nakho konke okunye okungacatshangwa kuyatholakala.
Jula ezindabeni eziqukethe izimangaliso ezinhlobonhlobo uzithole usemihlabeni engaphandle kowethu!

Izinkanyezi Ezintsha

By FRED KHUMALO

Izinkanyezi Ezintsha
Izinkambo ezethusayo! Leli qoqo lezindaba ezimfishane livusa umfundi okhulile nosemncane ngokuxoxa ngezindaba ezibhaliwe ngobucikomazwi obuphelele. Izilwane ezingaziwa, amabutho amazimuzimu, iviyo lezinja ezikhulumayo, nakho konke okunye okungacatshangwa kuyatholakala.
Jula ezindabeni eziqukethe izimangaliso ezinhlobonhlobo uzithole usemihlabeni engaphandle kowethu!

Ifutho (Green Fresh Mealies): Zulu Short Stories
Leli yiqoqo lezindaba ezimfushane eliqukethe izindatshana ezingama-20 ezibhalwe ngezindikimba ezahlukahlekene, eziphathelene nempilo nenhlalo yabantu neyezilwane. A collection of 20 short stories covering a variety of topics relating to people and animal life.

Ifutho (Green Fresh Mealies): Zulu Short Stories

By  A.T. Kheswa 

Ifutho (Green Fresh Mealies): Zulu Short Stories
Leli yiqoqo lezindaba ezimfushane eliqukethe izindatshana ezingama-20 ezibhalwe ngezindikimba ezahlukahlekene, eziphathelene nempilo nenhlalo yabantu neyezilwane. A collection of 20 short stories covering a variety of topics relating to people and animal life.

Imvomve (the Spongy Bone Juices): Zulu Short Stories

By M.S.S. Gcumisa

 

Abahluleli – Zulu Short Stories (Zulu, Paperback)
Le ncwadi iqukethe izindaba ezimfushane ezexwayisa umphakathi ngezehlo ezehlela abantu empilweni yabo mihla nezolo. Uma umfundi efunda lencwadi ufumana amasu okuzivikela nokucabanga ngekusasa eliqhakazile. Kanti futhi ifundisa umuntu ukuthi azi ‘umuntu umuntu ngabantu’ Izandla ziyagezana. This title consists of short stories that equip the reader with life skills and discuss ways of coping with daily life situations. ??It emphasizes that no man lives on an island.

Abahluleli – Zulu Short Stories (Zulu, Paperback)

By November Mbambo

Abahluleli – Zulu Short Stories (Zulu, Paperback)
Le ncwadi iqukethe izindaba ezimfushane ezexwayisa umphakathi ngezehlo ezehlela abantu empilweni yabo mihla nezolo. Uma umfundi efunda lencwadi ufumana amasu okuzivikela nokucabanga ngekusasa eliqhakazile. Kanti futhi ifundisa umuntu ukuthi azi ‘umuntu umuntu ngabantu’ Izandla ziyagezana. This title consists of short stories that equip the reader with life skills and discuss ways of coping with daily life situations. ??It emphasizes that no man lives on an island.

Free Zulu story books to download on pdf format

Little Ant’s big planLooking for something specific?