This page contains Izinkondlo Zesizulu Grade 12 Guide (Zulu Poetry) for learners.

Lo mqulu uzokulekelela ukuba wenze kangcono ekuphenduleni imibuzo eqondene nezinkondlo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ungagcini nje ngokufunda lo mqulu kuphela. Kumele uqale ngokufunda zonke izinkondlo ezimiselwe zebanga le-12 ukuze lo mqulu uzokusiza ekuziqondeni kangcono.

  • Funda zonke izinkondlo ezimiselwe eziyi- 12. Hluza inkondlo ngayinye ukuze uzoyiqondisisa kangcono.
  • Phendula imibuzo etholakala ekugcineni kwenkondlo ngenkondlo ozoyifunda.
  • Fundisisa amasu obunkondlo atholakala esahlukweni sokuqala.
  • Fundisisa indlela okubuzwa ngayo imibuzo emide ozoyithola emva kokufunda inkondlo ngayinye.
  • Fundisisa indlela okubuzwa ngayo imibuzo emfushane ozoyithola emva kokufunda inkondlo ngayinye.
  • Emva kokubuka izibonelo zemibuzo emfushane nemide, zivivinye ngemibuzo ozoyithola esahlukweni sokugcina salo mqulu.

Guide

Download pdf Guide for learners:

Leave a comment