Category:

IsiZulu HL FAL Grade 10 Controlled Tests and Exam Question Papers, Notes, and Study Guides: 2023, 2022, 2021, 2020

16   Articles
16

IsiZulu HL FAL Grade 10 Controlled Tests and Exam Question Papers, Notes, and Study Guides: 2023, 2022, 2021, 2020: Hello, IsiZulu HL FAL Grade 10 Learner. On this section you will find IsiZulu HL FAL Grade 10 Revision Notes and Past Exam Papers, Practical Assessment Tasks (PATs), Examination Scope for Learners, Marking Guidelines for Teachers, Exemplars and Preparatory Exam papers, Preliminary (Prelim) papers for different years, Youtube lessons for the specific lessons, Notes and more.

  • Revision Notes Materials: We have gathered plenty of study notes for CAPS and IEB curriculums for: Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4.
  • Previous Exam Question Papers: Past Exam Papers include February/March, June, September, and November the following years: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016. Memorandum Question Papers (English and Afrikaans) Memos (English and Afrikaans). You will also find exemplars of preparatory exam papers for: Gauteng, Limpopo, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Kwazulu Natal, Mpumalanga, Free State, and North West Province.
  • Study Guides and Textbooks: We have a collection of textbooks and study guides for learners who wish to pass their exams. Some a free and some you have to purchase.
  • Teaching Resources: There are plenty of resources for Teachers such as CAPS Document, Annual Teaching Plans, and Teacher Guides

Search

[ivory-search id=”113536″ title=”Default Search Form”]

Latest IsiZulu HL FAL Grade 10 Controlled Tests and Exam Question Papers, Notes, and Study Guides: 2023, 2022, 2021, 2020

i-athikili yephephandaba IsiZulu Grade 10 – 12 (Guide and Examples)

i-athikili yephephandaba IsiZulu Grade 10 – 12 (Guide and Examples) Indatshana yephephandaba /yephephabhuku. I-athikhili yephaphabhuku iyindlela yokuletha ulwazi, inguquko, imininingwane ethile mayelana nalokho ofisa ukukwedlulisa noma ofuna ukukukhangisa. Uma ubhala…

Isibonelo Sokubhala Umlando Kamufi (isiZulu Obituary Example & Structure) Grade 10 -12

Isibonelo Sokubhala Umlando Kamufi (isiZulu Obituary Example & Structure) Grade 10 -12: Umlando kamufi/ngomufi ubhalwa abomndeni noma yiloyo oqokelwe ukuba awubhale. Kumele ubhalwe umuntu omaziyo umufi ukuze kungaphambani okubhaliwe nempilo…

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12: Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Incwadi yobungani iba nekheli lalowo oyibhalayo, nosuku olubhalwe ngokugcwele. Akusetshenziswe igama lenyanga lesiZulu noma lesiNgisi elibhalwe ngokwesiZulu. Kusetshenziswa…