Zulu Proverbs and Idioms with English Meanings and Translations

Zulu Proverbs and Idioms with English Meanings and Translations

Zulu or isiZulu Proverbs and Idioms with English Meanings and Translations (downloadable pdf at the end): about life, death, marriage, love, and hope. List of Zulu Idioms and meanings with English examples Learn the difference between Proverbs and Idioms A proverb is a bit of wisdom provided to people, while an idiom is a phrase that … Read more

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12: Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Incwadi yobungani iba nekheli lalowo oyibhalayo, nosuku olubhalwe ngokugcwele. Akusetshenziswe igama lenyanga lesiZulu noma lesiNgisi elibhalwe ngokwesiZulu. Kusetshenziswa isibingelelo sobungani; ungambiza ngegama noma umthophe ngesithakazelo. Le ncwadi iba nesingeniso umzimba kanye nesiphetho. Njengoba kuyincwadi yobungani, oyibhalayo uyibhala ngolimi olukhululekile. Yize ibhalwa ngolimi olukhululekile, … Read more

Best Zulu Short Stories Books of all times

Best Zulu Short Stories Books of all times

Best Zulu Short Stories Books of all times: Izincwadi. Below are some of the best isiZulu Short Stories Books to read. Some are funny, some are sad and some are romantic. The books are can be downloaded as pdfs, some are free, while others come at a price. Have you seen Zandile? Free Zulu story … Read more

Izinhlobo Zezindaba Nezimpawu Zazo IsiZulu Grade 10 – 12

Izinhlobo Zezindaba Nezimpawu Zazo IsiZulu Grade 10 - 12

Izinhlobo Zezindaba Nezimpawu Zazo IsiZulu Grade 10 – 12 INDABA ELANDISAYO (Narrative essay Examples) Kule ndaba ulindeleke ukuba uxoxe ngesigameko esake senzaka kuwe, oke wasibona senzeka komunye noma owaxoxelwa ngaso. Kuyenzeka ubhale indaba oyisusela ekhanda. Lokho siyakuthola kwenzeka kakhulu kubafundi (ezikoleni). Kubalulekile ukuba ubhale indaba oyisusela ekhanda kube yindaba ekholakalayo. Sebenzisa inkathi edlule uma uxoxa … Read more

Ukubhala Idayari: Isibonelo

Ukubhala Idayari: Isibonelo: Idayari incwajana lapho uqopha izigameko eziphathelene nempilo yakhe, izinto ezibalulekile ofisa ukuzikhumbula, nokunye. Amanothi: Indlela obhala ngayo idayari ngesiZulu ihlukile kunale okubhala ngayo eyesiNgisi. Ubhala izinto ezisemqoka ezenzeke ngosuku. Nakhu okulindelekile uma ubhala idayari: Bhala umuhla nosuku phezulu Bhala ngolimi lomuntu okhulumayo. Bhala ngenkathi ehambisane nomyalelo Bhala izigaba ezimfishane. Sebenzisaa ulimi olukhululekile. … Read more

Ukubhala i-eseyi / Indaba: IsiZulu Grade 10 – 12 Essay Guide

Ukubhala i-eseyi / Indaba: IsiZulu Grade 10 - 12 Essay Guide

Ukubhala i-eseyi / Indaba: IsiZulu Grade 10 – 12 Essay Guide. Iyini Indaba Indaba ubhalo oluhlelekile olugxile isihlokweni esisodwa. Lo mbhalo wakhiwa ngezigaba, zonke ezigxile esihlokweni esikhulu. UKUBHALWA KWENDABA/-ESEYI Isingeniso: Bhala isingeniso esizokwethula ingqikithi yendaba. Isingeniso sakho kumele sibe sifushane kepha sidle ngokujiya. Lesi sigaba yisona esibeka ngamafuphi ulwazi oluhambisana nesihloko obhala ngaso. Lapha ubeka … Read more

IsiZulu Grade 11 ATP 2024 PDF Download

IsiZulu Grade 11 ATP: Annual Teaching Plan and Teacher’s Guide

This page contains IsiZulu Grade 11 Annual Teaching Plan (ATP) and Teacher’s Guide for 2024. (View all IsiZulu Resources) Annual Teaching Plan (ATP) 2024 The Annual Teaching Plan is for IsiZulu Grade 11 and contains a full-year annual teaching plan for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4. IsiZulu Grade 11 Home Language … Read more

Isibonelo sencwadi yomsebenzi/ Yasemthethweni/ Yakomkhulu

Incwadi Yomsebenzi/ Yasemthethweni/ Yakomkhulu IsiZulu Grade 10 - 12

Isibonelo sencwadi yomsebenzi/ Yasemthethweni/ Yakomkhulu IsiZulu Grade 10 – 12 Lena incwadi ebhalelwa izinhloso ezahlukene, okungaba ukucela umsebenzi, ukucela isikhala sokufunda, eyokubasela isikweletu, eya kwabezindaba njl. Qaphela lokhu uma ubhala le ncwadi: Namathela ezidingweni zalolo hlobo lwencwadi. Sebenzisa ulimi oluqondile nolulula ukuze izethameli ezihlosiwe zizokuqonda okushiwoyo, khona zizophendula uma kudingeka. Sebenzisa irejista yolimi efanele. Hlukanisa … Read more

Ukubhala Umbiko (Iriphothi) – Isibonelo sombiko

Ukubhala Umbiko (Iriphothi) - Isibonelo sombiko

Ukubhala Umbiko (Iriphothi) – Isibonelo sombiko Okulindelekile uma kubhalwa umbiko: Isihloko (siveze ukuthi kumayelana nani) Umbiko kumele ucace ukuthi uya kubani. Usuku Isikhathi Indawo Sebenzisa ulimi oluzwakalayo Chaza isigameko esenzekile. Veza imininingwane yakho Sayina umbiko. Bhala ngenkathi efanele. Amagama awabe inani elifanele. Isibonelo sokubhala umbiko (iriphothi): Umyalelo:Abafundi abavela ezikoleni ezahlukene bebebuka umdlalo wencwadi abayifundayo ehholo … Read more

i-athikili yephephandaba IsiZulu Grade 10 – 12 (Guide and Examples)

i-athikili yephephandaba IsiZulu Grade 10 - 12 (Guide and Examples)

i-athikili yephephandaba IsiZulu Grade 10 – 12 (Guide and Examples) Indatshana yephephandaba /yephephabhuku. I-athikhili yephaphabhuku iyindlela yokuletha ulwazi, inguquko, imininingwane ethile mayelana nalokho ofisa ukukwedlulisa noma ofuna ukukukhangisa. Uma ubhala i-athikhili sebenzisa ifonti ehlukahlukene, imibala ehlukahlukene egqamile. Le midwebo igqugquzela ukuthengisa umqondo othize. Ungabhalwa ngamagama athize okunezelela okushiwo yizithombe. Amanye amaphephandaba aphuma nsuku zonke, kanti … Read more