Zulu Proverbs and Idioms with English Meanings and Translations

Zulu Proverbs and Idioms with English Meanings and Translations

Zulu or isiZulu Proverbs and Idioms with English Meanings and Translations (downloadable pdf at the end): about life, death, marriage, love, and hope. List of Zulu Idioms and meanings with English examples Learn the difference between Proverbs and Idioms A proverb is a bit of wisdom provided to people,...

Read More
Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12

Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Isizulu Grade 10 -12: Isibonelo sokubhala incwadi yobungani Incwadi yobungani iba nekheli lalowo oyibhalayo, nosuku olubhalwe ngokugcwele. Akusetshenziswe igama lenyanga lesiZulu noma lesiNgisi elibhalwe ngokwesiZulu. Kusetshenziswa isibingelelo sobungani; ungambiza ngegama noma umthophe ngesithakazelo. Le ncwadi iba nesingeniso umzimba kanye nesiphetho. Njengoba kuyincwadi yobungani, oyibhalayo uyibhala...

Read More
Izinhlobo Zezindaba Nezimpawu Zazo IsiZulu Grade 10 - 12

Izinhlobo Zezindaba Nezimpawu Zazo IsiZulu Grade 10 – 12

Izinhlobo Zezindaba Nezimpawu Zazo IsiZulu Grade 10 – 12 INDABA ELANDISAYO (Narrative essay Examples) Kule ndaba ulindeleke ukuba uxoxe ngesigameko esake senzaka kuwe, oke wasibona senzeka komunye noma owaxoxelwa ngaso. Kuyenzeka ubhale indaba oyisusela ekhanda. Lokho siyakuthola kwenzeka kakhulu kubafundi (ezikoleni). Kubalulekile ukuba ubhale indaba oyisusela ekhanda kube yindaba...

Read More

Ukubhala Idayari: Isibonelo

Ukubhala Idayari: Isibonelo: Idayari incwajana lapho uqopha izigameko eziphathelene nempilo yakhe, izinto ezibalulekile ofisa ukuzikhumbula, nokunye. Amanothi: Indlela obhala ngayo idayari ngesiZulu ihlukile kunale okubhala ngayo eyesiNgisi. Ubhala izinto ezisemqoka ezenzeke ngosuku. Nakhu okulindelekile uma ubhala idayari: Bhala umuhla nosuku phezulu Bhala ngolimi lomuntu okhulumayo. Bhala ngenkathi ehambisane nomyalelo...

Read More
Izinkondlo Zesizulu Grade 12 Guide (Zulu Poetry)

Izinkondlo Zesizulu Grade 12 Guide (Zulu Poetry) pdf

This page contains Izinkondlo Zesizulu Grade 12 Guide (Zulu Poetry) pdf for learners. Lo mqulu uzokulekelela ukuba wenze kangcono ekuphenduleni imibuzo eqondene nezinkondlo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ungagcini nje ngokufunda lo mqulu kuphela. Kumele uqale ngokufunda zonke izinkondlo ezimiselwe zebanga le-12 ukuze lo mqulu uzokusiza ekuziqondeni kangcono. Funda zonke izinkondlo...

Read More
Ukubhala i-eseyi / Indaba: IsiZulu Grade 10 - 12 Essay Guide

Ukubhala i-eseyi / Indaba: IsiZulu Grade 10 – 12 Essay Guide

Ukubhala i-eseyi / Indaba: IsiZulu Grade 10 – 12 Essay Guide. Iyini Indaba Indaba ubhalo oluhlelekile olugxile isihlokweni esisodwa. Lo mbhalo wakhiwa ngezigaba, zonke ezigxile esihlokweni esikhulu. UKUBHALWA KWENDABA/-ESEYI Isingeniso: Bhala isingeniso esizokwethula ingqikithi yendaba. Isingeniso sakho kumele sibe sifushane kepha sidle ngokujiya. Lesi sigaba yisona esibeka ngamafuphi ulwazi...

Read More