Vhaanewa Ndi mini? Tshivenda Literature

Vhaanewa Ndi mini? Tshivenda Literature:

--- Advertisement ---

Vhaanewa Ndi mini?

Vhaanewa ndi vhathu vhane munwali a vha shumisa musi a tshitoda u bveledza kana u disa muhumbulo muhulwane kha vhavhali vha bugu. Henefha ndi hune munwali a vhanea maimo na madzina hu u itela u kona u vha talula. Muhumbulo muhulwane ndi zwine munwali a khou nwala nga hazwo. Nga inwe ndila, ndi zwine ra khou vhudzwa zwone kha nganea.

--- Advertisement ---

Watch: Video Lesson

Search