Puloto ndi mini: Tshivenda Literature

Puloto ndi mini? Gudani uri Puloto ndi mini uri ni kone u fhindula mbudziso. Puloto ndi ndunzhendunzhe/u lunzhedzana ha mafhungo u bva musi bugu i tshi thoma u swika magumoni. Kha puloto, tshiwo tshinwe tshi bveledza tshinwe nga u sielisana.

Puloto ndi ndunzhendunzhe ya mafhungo. Kha puloto mutaleli kana muthetshelesi u divhudzisa mbudziso ya uri ndi ngani? Musi hu tshi vha na tshiitei tshikene tshine tsha bvelela kha dirama, tshi tea u vha tshi na tshiitisi. Zwiitei, zwivhangi na zwibveledzwa ndi zwone zwine zwa ri vhumbela puloto. Puloto i fana na swiri kana muomva. Uri ri kone u la swiri kana muomva ri tea u thoma ra swotola. Na kha dirama musi ri tshi toda u wana puloto ri tea u thoma ra talela dirama kana ra thetshelesa dirama yothe. Musi ro no fhedza ndi hone ri tshi do kona u vhona uri puloto ya hone ndi ifhio. Ndi hone ri tshi do kona u vhona zwiitei na zwivhangi na zwibveledzwa zwazwo. Puloto i ngomu ha mafhungo u fana na muomva kana swiri zwi nga ngomu makandani. Vhavhali vhanzhi vha litheretsha vha do wana vha tshi tavhanyedza u amba uri bugu nkene a i na puloto yavhudi ngauri munwali o ri thomela nga mafhungo a magumoni a kona u da kha a u thoma. Izwi a zwi khakhisi tshithu kha puloto. Tshihulwane kha puloto ndi uri rine sa vhavhali ri khou kona u vhona zwivhangi zwa zwiitei na zwibveledzwa zwa hone. Ri a kona u vhona uri ndi ngani mutambi mukene a tshi ita zwikene? Arali ri tshi nga kona u vhona u tevhekana ha zwiitei, zwi amba uri puloto yo vhewa zwavhudi. Tshihulwane kha puloto ndi u kona u lungekanya zwivhangi, zwiitei na zwibveledzwa. Puloto a si mafhungo kana tshitori lini, i nga ngomu ha mafhungo.

Tshaka dza Puloto: Zwipida zwitanu zwa puloto

Puloto i khethekanywa ya bva zwipida zwo fhambanaho:

  • mathomo,
  • u bveledza mafhungo,
  • nyito i takuwaho,
  • mathakheni,
  • nyito i waho na thasululo. 

Looking for something specific?


Tshivenda HL FAL Grade 11 Study Resources Directory Tshivenda HL FAL Grade 12 Study Resources Directory

Related Posts