Tshaka dza khudano: Tshivenda Literature

Tshaka dza khudano: Tshivenda Literature

--- Advertisement ---

Khudano ndi mini

Khudano ndi wone mutheo wa dirama. Ya sa vha hone a hu na dirama. Khudano ndi musi hu na phambano vhukati ha vhathu vhavhili kana zwigwada zwivhili, kana vhukati ha muthu na zwa mupo, kana ha vha u lwa ha mihumbulo ya muthu ene mune. Izwi zwi wanala fhala hune muthu a ri u na mbilu mbili kana mihumbulo mivhili hune a si divhe uri a dzhie muhumbulo ufhio, a litshe ufhio. Cohen (1973:181) u talutshedza khudano nga ndila heyi,

--- Advertisement ---

Tshaka dza khudano

Ri a kona u khethekanya khudano ya bva zwipida zwivhili:

--- Advertisement ---

--- Advertisement ---

Khudano ya nnda

Khudano ya nga nnda i wanala musi vhatambi vha tshi lwa kana u semana. Izwi na vhaiiwe vhatambi vha a kona u zwi vhona uri mutambi mukene u na thaidzo na zwikene kana na mukene. Khudano ya nga nnda i nga di diswa nga zwithu zwa mupo sa gomelelo, hune zwilinwa zwothe zwa swa nga duvha vhathu vha si wane tshithu, kana nga midalo ya madi ine ya kumba zwilinwa na dzinndu dza vhathu.

khudano ya nga ngomu.

Khudano ya nga ngomu i wanala musi muthu a tshi sumbedza u vha na mbilu mbili siani la u dzhia sia. Mutambi u diwana e na mihumbulo mivhili lune a sala a sa divhi uri a ite zwifhio a litshe zwifhio.

Search